Skip to main content

Mitotis-induced entosis and its role in cancer

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kanibalizm komórkowy w przypadku nowotworów

Europejscy naukowcy zbadali intrygujący proces fagocytozy komórek. Uzyskane przez nich wyniki mają istotne znaczenie dla biologii guzów i terapii przeciwnowotworowych.

Badania podstawowe
Zdrowie

Entoza – proces otaczania i wchłaniania żywych komórek przez inne komórki – została odkryta całkiem niedawno. W tej niezwykłej formie kanibalizmu komórkowego większość otoczonych komórek jest zabijana i trawiona przez gospodarza. Proces entozy, występujący zwykle w przypadku nowotworów ludzkich, może posłużyć jako nowa metoda hamowania rozwoju nowotworów. Najnowsze wyniki badań wskazują, że entoza zachodzi po odłączeniu się komórek od macierzy pozakomórkowej, co jest często obserwowanym zjawiskiem w chorobie nowotworowej. Jednakże mechanizmy molekularne i komórkowe regulujące proces entozy nie są dokładnie znane. Naukowcy biorący udział w finansowanym przez UE projekcie ENTOSIS2013 odkryli, że proliferacja komórek drogą mitozy może stanowić czynnik wyzwalający entozę. Ponieważ nieprawidłowa proliferacja komórek jest jedną z cech charakterystycznych raka, nowe odkrycia mogą mieć ważne znaczenie kliniczne. Do zbadania mechanizmu działania entozy wywoływanej przez mitozę konsorcjum wykorzystało konkretne geny, których rola w biologii komórek nabłonkowych i wiązaniu macierzy pozakomórkowej jest znana. Dokonano też oceny wpływu tych genów na entozę. Okazało się, że do uniknięcia kanibalizmu komórkowego drogą entozy niezbędne są dwa białka – Cdc42 i Rap1. Monitorowanie entozy mitotycznej wyhodowanych in vitro komórek rakowych w obecności chemioterapeutyków wykazało istnienie pozytywnej korelacji entozy i wskaźnika aktywności mitotycznej komórek. Dowodzi to, że mitoza może regulować mechanizm kanibalizmu komórkowego u chorych na raka i stać się potencjalnym supresorem nowotworowym. Entoza może również sprzyjać multinukleacji komórek zewnętrznych, w dłuższym okresie doprowadzając do aneuploidii i niestabilności genomowej. Co ciekawe, leczenie z użyciem chemioterapeutyków również indukowało entozę mitotyczną w wyhodowanych liniach komórek i mysich modelach ksenograftów raka piersi, ujawniając nieznaną dotąd nową funkcję tych leków. Podsumowując, wyniki projektu ENTOSIS2013 dowodzą istnienia silnej korelacji między częstotliwością występowania podziałów mitotycznych a kanibalizmem komórkowym w nowotworze piersi. Mimo że dane dotyczące mitozy i entozy u chorych na raka, a także dane w zakresie chemioterapii muszą zostać poddane dalszym analizom, doskonale ilustrują one translacyjny potencjał tego nowego mechanizmu dla diagnostyki oraz prognozowania lub przewidywania wyników terapii.

Słowa kluczowe

Rak, entoza, ENTOSIS2013, mitoza, chemioterapia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania