Skip to main content

Meso and Sub-mesoscale Physico-biogeochemical Dynamics in a Coastal NW Mediterranean Sea: Quantifying and Understanding Ecosystem Structure and Transport

Article Category

Article available in the folowing languages:

Procesy oceaniczne w Zatoce Lwiej

Nasza wiedza na temat procesów oceanicznych zachodzących wzdłuż naszych wybrzeży jest wciąż niekompletna – pomimo ich bliskości. Naukowcy z UE zbadali dominujące procesy biologiczne i fizyczne, stojące za kształtowaniem się prądów w Zatoce Lwiej, położonej na francuskim wybrzeżu Morza Śródziemnego.

Żywność i zasoby naturalne

Regiony szelfów i przybrzeżne są obszarami o wysokiej produktywności biologicznej i złożonych cyklach biogeochemicznych. Jednakże bliskość osiedli ludzkich oznacza również, że obszary te w znacznym stopniu dotknięte są skutkami działalności człowieka. Pomimo że znajdują się blisko nas, wciąż niewiele wiemy o regionach szelfowych i przybrzeżnych, w szczególności o ich funkcjonowaniu i procesach w nich zachodzących. Dzieje się tak, ponieważ modele ogólnej cyrkulacji oceanu nie odzwierciedlają procesów naturalnych w skali obszarów przybrzeżnych. Fakt, że szacunki satelitarne dotyczące produkcji pierwotnej również potrafią być niewiarygodne jeszcze bardziej komplikuje sprawę. W ramach finansowanego ze środków UE projektu SEAQUEST (Dynamika fizyczna i biogeochemiczna w mezoskali i pod-mezoskali w północno-zachodnich wybrzeżach Morza Śródziemnego: Kwantyfikacja i próba zrozumienia struktury ekosystemu i transportu) wykorzystano podejście interdyscyplinarne, aby zbadać procesy oceaniczne zachodzące w Zatoce Lwiej. Region ten jest wysoce produktywny i stanowi żerowisko dla ryb, ptaków i ssaków – zarówno miejscowych, jak i wędrownych. Głównym obiektem badań w ramach projektu SEAQUEST był Prąd Północny. Jest to prąd przechodzący wzdłuż nachylenia kontynentalnego wybrzeża Zatoki Lwiej i jest dominującą cyrkulacją zachodzącą w tym regionie. W badaniu naukowcy przyjęli dwa podejścia. Wykorzystali połączone modelowanie 3D o wysokiej rozdzielczości oraz dane obserwacyjne zgromadzone podczas rejsów oraz przez satelity i radary. Naukowcy z projektu zgromadzili dane in situ w szczególności z jednego rejsu raport z rejsu, któremu towarzyszył Mistral. Mistral to porywisty, zimny, północny wiatr, który występuje w Zatoce Lwiej. Mistral doprowadził do tymczasowego osłabienia i niemal wyłączenia Prądu Północnego, zacierając granice pomiędzy typowymi, bardzo odmiennymi pod względem biogeochemicznym prowincjami tworzonymi przez ten prąd; gdy tylko Mistral ucichł, prąd pojawił się ponownie. Dalsza analiza i modelowanie pomogą wyjaśnić wpływ tego zjawiska na transport przybrzeżny i ekosystem jako całość. W ramach projektu SEAQUEST pozyskiwane są informacje dotyczące funkcjonowania ekosystemu i procesów biogeochemicznych i fizycznych zachodzących w Zatoce Lwiej – ważnym i produktywnym obszarze przybrzeżnym, znajdującym się w Europie. Wyniki będą miały istotne znaczenie dla różnych interesariuszy w tym obszarze, włącznie z lokalnymi zarządami i decydentami.

Słowa kluczowe

Procesy oceaniczne, Zatoka Lwia, biogeochemiczne, SEAQUEST, Prąd Północny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania