Skip to main content

Understanding the physico-chemical basis of transdermal drug delivery using nanomaterials

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nanocząstki dostarczające leki do skóry

Nanocząstki stanowią ważne transportery leków. Do maksymalizacji ich przenikania przez skórę niezbędne jest wyjaśnienie związku między strukturą a wydajnością.

Badania podstawowe
Zdrowie

Leki systemowe często dostarcza się poprzez skórę w związku z łatwością użycia i lepszą współpracą ze strony pacjenta. Jednakże najbardziej zewnętrzna, rogowa warstwa naskórka (SC) stanowi ważną przeszkodę w dostarczaniu leków. SC składa się z pozbawionych jądra, martwych komórek, które są otoczone przez macierz lipidową. Stanowi ona główne ograniczenie dla dyfuzji leku. Aby zmaksymalizować penetrację leku przez SC, trzeba wyjaśnić oddziaływanie nośników leku z lipidami SC. W tym celu naukowcy z finansowanego przez UE projektu NANOLEM (Understanding the physico-chemical basis of transdermal drug delivery using nanomaterials) wykorzystali model błon lipidowych, który naśladuje wiele aspektów organizacji lipidów skóry. Głównym celem było zbadanie mechanizmów oddziaływań między błonami komórkowymi w skórze a nanożelami, które stanowią jeden z najskuteczniejszych systemów dostarczania leków. Naukowcy użyli N-izopropyloakryloamidu (NIPAM) jako monomeru do tworzenia różnych nanożeli oraz zoptymalizowali ich rozmiar, sztywność cząstek i temperaturę przemiany. Wygenerowane nanożele przetestowano w różnych modelach skóry bazujących na ceramidach, cholesterolu i mieszaninach kwasów tłuszczowych lub dwuwarstw lipidowych. Nanożele obojętne i naładowane elektrycznie poddano badaniom przesiewowym pod kątem wydajności penetracji tych warstw lipidowych. Obecność kwasów tłuszczowych okazała się niezbędna w formowaniu kompleksów i transporcie nanożeli. Zgodnie z oczekiwaniami, naukowcy określili, jakie części ciała i warunki skórne przyczyniają się do przepuszczalności nanożeli. Następnie naukowcy odkryli, że wydajność enkapsulacji leków zależy od struktury nanożeli, lecz nie ma związku z jego wymiarami czy też morfologią. Uzgodniono, że cząsteczki o wyższej hydrofobowości i zdolności do zmian konformacji są najlepszymi kandydatami do skutecznego transportu przezskórnego. Reasumując, naukowcy z projektu NANOLEM przeprowadzili badanie bazujących na nanocząstkach systemów dostarczania skórnego. Jednocześnie wskazali na potrzebę przyszłej oceny ryzyka narażenia skóry na nanocząstki.

Słowa kluczowe

Nanocząstki, dostarczanie leku, skóra, NANOLEM, N-izopropyloakryloamid, nanożel

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022