Skip to main content

Urban strategies for Waste Management in Tourist Cities

Article Category

Article available in the folowing languages:

Miejski metabolizm pomaga popularnym miejscom turystycznym w gospodarowaniu odpadami

Europejskie miasta należą do najpopularniejszych miejsc na świecie, ale rzesze turystów, którzy je odwiedzają, stają się dla nich coraz większym problemem. W ramach współfinansowanego ze środków UE projektu przyjęto nowe podejście do zarządzania coraz większą ilością wytwarzanych odpadów.

Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo

W porównaniu z innymi ośrodkami miejskimi, popularne wśród turystów miasta stają przed dodatkowymi wyzwaniami związanymi z zapobieganiem powstawaniu odpadów i gospodarowaniem nimi ze względu na warunki geograficzne i klimatyczne, sezonowość turystyki oraz wytwarzane przez turystów odpady. Wyzwania te zagrażają zachowaniu i ochronie usług ekosystemowych, które zapewniają miastom turystycznym przetrwanie i stanowią podstawę ich atrakcyjności dla odwiedzających. W ramach współfinansowanego ze środków UE projektu UrBAN-WASTE (Urban strategies for Waste Management in Tourist Cities) opracowano innowacyjne pod względem ekologicznym strategie zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania nimi, uwzględniające także problematykę płci, wdrożone w 11 pilotażowych miastach popularnych wśród turystów. Celem strategii jest ograniczenie wytwarzania odpadów i ulepszenie gospodarowania odpadami komunalnymi. „Strategie te dotyczą gospodarowania odpadami, zapobiegania ryzyku i użytkowania gruntów jako integralnej części rozwoju obszarów miejskich”, mówi kierownik projektu Michelle Perello.

Mniejszy wpływ turystyki

Partnerzy projektu skupili się na miastach odwiedzanych przez dużą liczbę turystów, stosując podejście miejskiego metabolizmu w celu ograniczenia wytwarzania odpadów komunalnych i wzmocnienia zrównoważonego rozwoju. Miejski metabolizm to multidyscyplinarny i zintegrowany model, który bada przepływy materiałów i energii w miastach jako złożonych systemach kształtowanych przez różne siły społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Konsorcjum wykorzystało miejski metabolizm nie tylko po to, aby oszacować wpływ turystyki, ale także opracować strategie zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania nimi. „Generalnie pomaga on nam zrozumieć, w jaki sposób miasta mogą zmniejszyć zużycie zasobów, a także zminimalizować ilość odpadów i emisji, jednocześnie poprawiając lub utrzymując jakość życia zarówno mieszkańców tych miast, jak i turystów”, wyjaśnia Perello. Inicjatywa ta zmobilizowała ponad 500 ustawodawców, badaczy, przedstawicieli przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego, poszczególnych obywateli oraz turystów. Badacze zebrali dane ze wszystkich miast pilotażowych i opracowali bazę danych, żeby ustalić warunki bazowe dla każdego miasta pilotażowego. Celem było opracowanie i wdrożenie szeregu dostosowanych strategii, które pomogą miastom lepiej gospodarować odpadami i zapobiegać ich wytwarzaniu. Przed wdrożeniem strategii UrBAN-WASTE badacze oszacowali także ilość odpadów generowanych przez turystów i całkowitą ilość wytwarzanych odpadów komunalnych. Na przykład na Teneryfie odpady z gospodarstw domowych i odpady roślinne są kompostowane, a następnie wykorzystywane jako nawozy organiczne. „Oszacowaliśmy, że zbieranie bioodpadów z hoteli i restauracji mogłoby pomóc zaoszczędzić 81,6 ton emisji CO2 rocznie”, zauważa Perello.

Lepszy recykling

Wyniki obejmowały plan działania na rzecz zaangażowania i mobilizacji zainteresowanych stron, 22 strategie zapobiegania powstawaniu odpadów i gospodarowania nimi oraz wytyczne dla ustawodawców dotyczące skutecznego ich wdrożenia w innych miastach w Unii Europejskiej. „Strategie te mają pozytywny wpływ społeczny i ekonomiczny, ponieważ pokazują, że proste i przejrzyste zasady obejmujące praktyczne działania przynoszą określoną wartość i nie wymagają dużych inwestycji, a jednocześnie zapewniają bezpośrednie i pośrednie korzyści ekonomiczne”, podsumowuje Perello. W ramach projektu UrBAN-WASTE udało się opracować podejście oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym, które odpowiada również na ważne problemy związane z rozwojem lokalnym, takie jak lokalna produkcja i zatrudnienie. Objął on także rozwój usług ekosystemowych, określając wskaźniki, które można włączyć w ramy miejskiego metabolizmu. Projekt przyniesie korzyści ustawodawcom i zainteresowanym stronom zarówno zajmujących się turystyką, jak i gospodarowaniem odpadami, pomagając miastom poprawić współczynnik recyklingu, oszczędzając w ten sposób surowce i energię oraz zmniejszając emisję gazów cieplarnianych.

Słowa kluczowe

UrBAN-WASTE, miejski metabolizm, emisje, gospodarowanie odpadami, miasta turystyczne, usługi ekosystemowe, bioodpady

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania