Skip to main content

Clinical validation and commercialization of innovative immunostimulating Interstitial Laser Thermotherapy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poszukiwanie unikalnej immunoterapii laserowej przeciwko nowotworom

Wykorzystanie potencjału układu odpornościowego do walki z chorobami to obszar rosnącego zainteresowania lekarzy. Jednym z projektów dotyczących walki z nowotworami jest wykorzystanie technologii laserowej do innowacyjnej terapii.

Zdrowie

Nasz układ odpornościowy chroni nas, wytwarzając przeciwciała do walki z infekcjami. Immunoterapie oparte na lekach wzmacniają naturalną obronę przed chorobami takimi jak nowotwory. Jednak u wielu pacjentów immunoterapia jest nieskuteczna, dlatego potrzebne są nowe metody. W ramach wspieranego przez UE projektu INTHER opracowano innowacyjne urządzenie, które ma umożliwić minimalnie inwazyjną, immunostymulacyjną, śródmiąższową terapię laserową (imILT). Terapia działa poprzez bezpośrednie zwalczanie nowotworu i stymulowanie układu odpornościowego pacjenta do zwalczania innych guzów (nowotworu tego samego typu). Skuteczność metody oceniono pod kątem zwalczania guzów litych raka trzustki i piersi i potwierdzono jej obiecującą skuteczność terapeutyczną. Kliniczne wykorzystanie imILT zmniejszy koszty leczenia guzów litych, w tym koszty leczenia chirurgicznego. Testowanie pod kątem bezpieczeństwa i funkcjonalności urządzeń Światło lasera imILT łagodnie i w sposób kontrolowany nagrzewa guz nowotworowy, zabijając go w ciągu kilku dni i powodując uwolnienie antygenów. Antygeny te aktywują układ odpornościowy organizmu, który atakuje również inne nowotwory i przerzuty w organizmie. We Francji pięciu pacjentów z III stopniem zaawansowania raka trzustki poddano leczeniu za pomocą imILT podczas operacji otwartej. Pacjenci dobrze tolerowali leczenie, a urządzenie uznano za wysoce użyteczne i bezpieczne. W Portugalii czterech pacjentów z lokalnie zaawansowanym rakiem trzustki w stadium III oraz IV również poddano leczeniu operacjami otwartymi. Pacjenci dobrze tolerowali terapię i nie wystąpiły żadne poważne działania niepożądane. W listopadzie 2018 r. u pięciu pacjentów, u których zastosowano terapię imILT, mediana czasu przeżycia wynosiła 17 miesięcy, natomiast w opublikowanych wynikach dotyczącymi lokalnie zaawansowanego, nieoperacyjnego raka trzustki, mediana czasu przeżycia wynosiła poniżej roku. Dwóch pacjentów chorujących na raka piersi były leczone terapią imILT w Wielkiej Brytanii. Leczenie było dobrze tolerowane i nie wystąpiły poważne działania niepożądane, a obaj pacjenci żyli po zakończeniu obserwacji, odpowiednio po dwóch i dziesięciu miesiącach od zakończenia leczenia. „Próby te pokazują, że leczenie imILT jest bezpieczne, nieinwazyjne i ma niewiele skutków ubocznych. Jest także tańsze w przeliczeniu na pacjenta w porównaniu z zabiegami chirurgicznymi lub chemioterapią”, mówi Lars-Erik Eriksson, dyrektor generalny CLS. W leczeniu wykorzystuje stosunkowo niską temperaturę (około 46 stopni przez 30 minut), dlatego białka antygenowe guza są zachowane i dodatkowo stymulują obronę immunologiczną oraz potencjalnie zapewniają długoterminową ochronę przed guzami tego samego rodzaju. Do potwierdzenia tej hipotezy niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich badań. Zastosowania kliniczne Obecnie CLS i dwa szpitale, które przeprowadziły badanie nad rakiem trzustki, współpracują ze sobą w zakresie stosowania terapii imILT. Wyniki wspólnych badań mają zostać udostępnione na konferencji ECIO w kwietniu 2019 r. Dodatkowo, Instytut Onkologii w Portugalii będzie nadal oferował terapię imILT pacjentom z rakiem trzustki i w ten sposób stanie się pierwszym europejskim szpitalem, który będzie ją stosował rutynowo. System TRANBERG (urządzenie laserowe i przyrządy używane do leczenia pacjenta, pomiaru i kontrolowania temperatury lasera) jest oznaczony znakiem CE i gotowy do wprowadzenia na rynek, natomiast metoda imILT (protokół leczenia) wymaga dalszej weryfikacji na większej populacji pacjentów. Częstość występowania raka trzustki znacznie wzrasta i brakuje skutecznych metod leczenia. Dodatkowo, większość pacjentów jest diagnozowana dość późno, z powodu mało specyficznych objawów. „Jeśli CLS może zaoferować alternatywę dla tych pacjentów poprawiając ogólny wskaźnik przeżywalności, będzie to kamień milowy. imILT może być również łączony z innymi metodami leczenia – jest to obszar, który będziemy dalej badać”, mówi Eriksson.

Słowa kluczowe

INTHER, układ odpornościowy, laser, rak piersi, rak trzustki, immunoterapia, leczenie, antygen, guz, onkologia, przerzuty

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania