Skip to main content

Towards a learning building sector by setting up a large-scale and flexible qualification methodology integrating technical, cross-craft and BIM related skills and competences

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szkolenie pracowników budowlanych w zakresie rozwiązań BIM skutkuje powstawaniem lepszych budynków o niemal zerowym zużyciu energii

Budynki o niemal zerowym zużyciu energii bywają bardziej obiecujące na papierze niż w rzeczywistości. Aby zmienić tę tendencję, w ramach finansowanego ze środków UE projektu BIMplement prowadzone są szkolenia pracowników budowlanych w całej Europie w zakresie wykorzystania rozwiązań modelowania informacji o budynkach.

Energia

Mijający rok był punktem zwrotnym dla sektora budowlanego i remontowego. Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków wymaga, aby od stycznia każdy nowy budynek publiczny był budynkiem o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB). Do 2021 roku obowiązek ten obejmie wszystkie nowe projekty budowlane, natomiast prace renowacyjne będą musiały zostać wykonane do 2050 roku. Dyrektywa stanowi początek drogi ku efektywności energetycznej. Jednak po bliższym przyjrzeniu się widać, że będziemy musieli stawić czoła wielu przeszkodom. „Nadal istnieje znacząca przepaść między zaplanowaną a rzeczywistą charakterystyką budynków, zarówno pod względem efektywności energetycznej, jak i jakości środowiska wewnętrznego”, mówi Narjisse Ben Moussa, specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju i projektów europejskich w Alliance Ville Emploi. „Można to wyjaśnić wieloma czynnikami. Jednym z nich jest brak wykwalifikowanej siły roboczej”. Ben Moussa twierdzi, że odpowiedź leży w rozwiązaniach modelowania informacji o budynkach (BIM): zamiast zwykłych dwuwymiarowych planów operatorzy odpowiedzialni za projektowanie oraz budowę powinni teraz w skoordynowany sposób pracować w oparciu o trójwymiarowe projekty wzbogacone o szczegółowe plany i dokumenty. Dotyczy to w szczególności budynków NZEB, które są o wiele bardziej skomplikowane niż tradycyjne budynki. W tym przypadku nawet najmniejszy konflikt lub nieporozumienie pomiędzy różnymi uczestnikami przedsięwzięcia może łatwo doprowadzić do poważnych błędów mających bezpośredni wpływ na efektywność energetyczną.

Dotarcie do właściwych interesariuszy

To właśnie tutaj do gry wchodzi projekt BIMplement (Towards a learning building sector by setting up a large-scale and flexible qualification methodology integrating technical, cross-craft and BIM related skills and competences). „Projekt koncentruje się na przedsiębiorstwach i pracownikach budowlanych, którzy do tej pory w większości pozostawali w tyle z wiedzą na temat strategii dotyczących procesu BIM. Jesteśmy głęboko przekonani, że to właśnie oni mogą zagwarantować zgodność realizacji z projektem”, wyjaśnia Ben Moussa. Projekt skupił się w szczególności na wentylacji i szczelności budynków. Zespół opracował różne rodzaje szkoleń skoncentrowanych na rozwiązaniach BIM, w zależności od zainteresowanych stron i ich poziomu umiejętności. Wybrano spośród nich kilka laboratoriów pilotażowych (krajowych lub regionalnych centrów kształcenia w tematyce BIM oraz projektów budowlanych), w których odbywały się szkolenia i pierwsze testy narzędzi i metod nauczania w ramach projektu BIMplement dostosowane do potrzeb pracowników budowlanych. „Jest to ważny krok w podejściu do różnych uczestników łańcucha wartości w sektorze budownictwa. Projekt BIMplement wykracza daleko poza metodologie, narzędzia i szkolenia techniczne: uwzględnia on akceptację społeczną w celu zagwarantowania pomyślnego wdrożenia i przyjęcia przez grupy docelowe. Ponadto opracowywane są projekty pilotażowe, aby zapewnić dostosowanie nowych narzędzi do kontekstu krajowego lub regionalnego każdego z partnerów. Te pierwsze wyniki zostaną następnie wdrożone i przetestowane na tak zwanych budowach doświadczalnych, tj. na terenie rzeczywistych projektów budowlanych, gdzie będą one poddawane walidacji w różnych kontekstach”, mówi Ben Moussa.

Podnoszenie świadomości

Najważniejszym przedsięwzięciem projektu BIMplement jest prawdopodobnie podnoszenie świadomości i przekonanie zainteresowanych stron o znaczeniu nie tylko wykorzystywania rozwiązań BIM w ich projektach, ale także prowadzenia szkoleń praktycznych dla pracowników fizycznych z wykorzystaniem modeli BIM dostosowanych do ich potrzeb. Ben Moussa twierdzi, że jest to również jedno z najtrudniejszych zadań zespołu. „Niski poziom zaawansowania technologii BIM, a czasem nawet niski poziom zaawansowania całego łańcucha wartości pod względem koncepcji NZEB stanowią czynniki, które bardzo utrudniają bezpośrednią interakcję z pracownikami fizycznymi. W praktyce przekonanie wszystkich zainteresowanych stron o znaczeniu i wartości dodanej rozwiązań BIM i projektu BIMplement wymagało znacznie więcej czasu i wysiłku, niż początkowo zakładaliśmy”, podkreśla Ben Moussa. Bez względu na trudności, ma to kluczowe znaczenie dla przyszłości sektora. Wykwalifikowani pracownicy budowlani będą popełniali mniejszą liczbę błędów, co przełoży się na poprawę jakości budynków, a ostatecznie będą mieli kluczowe znaczenie w spełnieniu celów UE w zakresie efektywności energetycznej do 2050 roku.

Słowa kluczowe

BIMplement, budownictwo, zerowe zużycie energii, NZEB, efektywność energetyczna, BIM, modelowanie informacji o budynku

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania