Skip to main content

Article Category

Broszura Results Pack

Article available in the folowing languages:

Umiejętności budowlane: wykorzystanie nowych umiejętności w sektorze budowlanym w celu realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu

Ambitne cele klimatyczne Europy, w szczególności dążenie do osiągnięcia całkowitej neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2050 roku, są obecnie w dużym stopniu siłą napędową wielu bieżących priorytetów politycznych i badawczych UE. Jednym z takich priorytetów jest potrzeba renowacji i transformacji europejskich zasobów budowlanych, które stanowią główne źródło emisji dwutlenku węgla i zużycia energii. W niniejszym wydaniu broszury CORDIS Results Pack przedstawiono sześć projektów finansowanych przez UE w ramach inicjatywy BUILD UP Skills, która zapewnia innowacyjne szkolenia i nowe umiejętności specjalistom z branży budowlanej, aby umożliwić taką transformację.

Zmiana klimatu i środowisko
Społeczeństwo
Energia

Inicjatywę BUILD UP Skills rozpoczęto w 2011 roku, po tym, jak uświadomiono sobie, że Europa będzie w stanie przekształcić swoje zasoby budowlane dopiero wtedy, gdy będzie dysponować wykwalifikowanymi w tym zakresie specjalistami. W istocie europejskie zasoby budowlane stwarzają duże możliwości w zakresie ograniczenia ogólnego zużycia energii w UE i przyczynienia się do realizacji jej celów klimatycznych, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Jednym z kluczowych wyzwań jest jednak renowacja istniejących budynków, jako że obecny wskaźnik renowacji wynosi zaledwie około 1,2 % wszystkich europejskich zasobów budowlanych rocznie. Naturalnie należy zwiększyć tempo tego procesu. W przypadku nowego budownictwa normy budynków o niemal zerowym zużyciu energii stały się obowiązkowe w Europie od grudnia 2020 roku, co wymaga solidnych umiejętności od wszystkich zaangażowanych w to przedsięwzięcie specjalistów.

Zapoznanie się z inicjatywą BUILD UP Skills na nowo

Od samego początku inicjatywa BUILD UP Skills otrzymała dofinansowanie w wysokości około 49 milionów EUR, a do kluczowych grup docelowych należą specjaliści i firmy budowlane z całego łańcucha wartości sektora, władze publiczne, a także właściciele i najemcy budynków. W inicjatywę tę zaangażowały się około 32 kraje, w których sfinalizowano ponad 60 projektów. Pierwszym krokiem w ramach tej inicjatywy było wsparcie rozwoju krajowych platform kwalifikacyjnych i planów działań skupiających się na efektywności energetycznej i wykorzystaniu energii odnawialnej w budynkach. W drugim etapie plany działań zrealizowano w ramach projektów rozwijających krajowe lub ponadnarodowe systemy szkoleń i kwalifikacji. Oprócz nacisku na główne nowe i nadchodzące wyzwania związane z budynkami o niemal zerowym zużyciu energii, takie jak nowe materiały i produkty, integracja odnawialnych źródeł energii, procesy normalizacji i certyfikacji, integracja umiejętności cyfrowych, a w szczególności wykorzystanie modelowania informacji o budynku, celem inicjatywy BUILD UP Skills jest również zadbanie o to, aby specjaliści budowlani, którzy poświęcają czas i wysiłek na podnoszenie swoich umiejętności, zyskali uznanie i byli widoczni na rynku. Projekty finansowane obecnie w ramach tej inicjatywy koncentrują się na „mechanizmach wyzwalających”, takich jak punkty kompleksowej obsługi, dotacje, kampanie uświadamiające i wspieranie władz publicznych w zamówieniach opartych na umiejętnościach.

Rola programu „Horyzont 2020”

W ramach programu „Horyzont 2020” inicjatywa ta została rozszerzona, głównie poprzez międzynarodowe konsorcja projektowe skierowane do specjalistów z całego łańcucha wartości sektora budowlanego, w tym projektantów, architektów, inżynierów, kierowników budowy, techników i instalatorów. W tej kontynuacji pierwotnej broszury CORDIS Results Pack na temat umiejętności w sektorze budowlanym prezentujemy sześć projektów finansowanych przez UE w ramach programu „Horyzont 2020”, które przyczyniły się do powodzenia inicjatywy BUILD UP Skills oraz, bardziej pośrednio, do szerszych ambicji i celów Europejskiego Zielonego Ładu. Wśród nich znajdują się dwa projekty (BIMplement i CEN-CE), które przedstawiono w poprzednim wydaniu, ale uległy obszernej aktualizacji ze względu na bieżące działania prowadzone w ich ramach od ostatniej aktualizacji naszego pierwszego wydania, oraz cztery całkowicie nowe projekty (Construye2020_Plus, CraftEdu, NEWCOM i TRAINEE), które niedawno dobiegły końca.