Skip to main content

A NEW VERIFICATION SYSTEM FOR COMPLEX RADIOTHERAPY TREATMENTS

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowy system weryfikacji zapewnia bezpieczną radioterapię pacjentów chorych na raka

W przypadku leczenia nowotworów, resekcja chirurgiczna, po której następuje radioterapia, znacznie poprawia wynik leczenia – o prawie 40 %. Jednakże precyzyjne planowanie radioterapii z właściwą weryfikacją dozymetryczną jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i jakości leczenia.

Zdrowie

Radioterapia jest celowaną terapią wykorzystującą wiązki promieniowania jonizującego, takie jak promienie X dostarczane przez liniowy akcelerator, do zabijania komórek nowotworowych i kurczenia nowotworów. Jednak nowotwory i zdrowe tkanki są położone blisko siebie, więc zabiegi muszą być wykonane precyzyjnie, aby uniknąć uszkodzenia zdrowych tkanek. Rozwiązanie umożliwiające personalizację każdej radioterapii Finansowany przez UE projekt KERMA opracował nową usługę, która ma na celu poprawę jakości i zmniejszenie efektów ubocznych radioterapii. Usługa opiera się na przełomowej technologii i oferuje zindywidualizowaną radioterapię, optymalizując dawkę do ustalonego miejsca. Ponadto przy użyciu tej technologii można stworzyć trójwymiarowe mapy dawek, co zmniejsza liczbę błędów w leczeniu pacjenta. „Nadrzędnym celem była pomoc lekarzom w podejmowaniu decyzji, a tym samym bezpieczniejsze i szybsze stosowanie promieniowania”, wyjaśnia dr Mari Carmen Ovejero Mayoral, koordynatorka projektu. Skany tomografii komputerowej dostarczają informacji na temat położenia i zakresu narośli guza, zwanego całkowitą objętością guza (GTV). Margines wokół guza to niewykrywalne klinicznie rozsiewy nowotworowe i choć nie da się ich dokładnie zobrazować, one również muszą zostać poddane leczeniu. Objętość guza powiększona o ten margines nosi nazwę klinicznej objętości tarczowej (CTV), która różni się w zależności od pacjenta. Planowanie radioterapii musi uwzględniać niepewność dostarczenia odpowiedniej dawki do CTV – jest to koncepcja geometryczna znana jako planowana objętości tarczowa (PTV). Radioterapeuci muszą ocenić ryzyko i upewnić się, że pobliskie zdrowe tkanki i organy nie otrzymają dawki, która nie jest bezpieczna. Ponadto określenie stadium zaawansowania klinicznego guza jest często konieczne do podjęcia decyzji, czy włączyć lokalne węzły chłonne do strategii leczenia. Plany leczenia obliczają długość każdej wiązki i sposób, w jaki system terapeutyczny będzie dostarczał promieniowanie. Obliczają one oczekiwany rozkład dawki w tkance pacjenta z uwzględnieniem rodzaju tkanki, która ma być naświetlana, jednocześnie unikając napromieniowania struktur krytycznych. Przyszłość planowania radioterapii Chociaż koncepcje GTV, CTV i PTV okazały się niezwykle pomocne przy opracowywaniu protokołów leczenia, polegają one na wysokiej jakości obrazowaniu nowotworu i otaczających go organów. KERMA została zaprojektowana tak, aby wspomóc obliczenia i weryfikację leczenia radiologicznego przed wdrożeniem go u pacjenta. Projektowanie nowego oprogramowania nie tylko pozwala na pozyskiwanie danych, ale również automatyzuje cały proces. KERMA zapewnia nowatorską usługę opartą na platformie, która integruje i automatyzuje cały proces radioterapii. Obejmuje to weryfikację dawki, redukcję błędów i poprawę wydajności. Badania przedkliniczne prototypu przyniosły obiecujące wyniki, przyspieszając walidację KERMA w warunkach klinicznych. Techniki obrazowania rozwinęły się na przestrzeni lat, zapewniając bardziej precyzyjne szacunki dotyczące całkowitego zakresu nowotworów i marginesów CTV. Oczekuje się, że rozwój technologiczny i techniki obrazowania molekularnego przyczynią się w przyszłości do lepszego planowania i precyzji radioterapii, co dodatkowo zwiększy jej przydatność w terapii nowotworów. Biorąc pod uwagę fakt, że radioterapia jest stosowana u ponad 50 % pacjentów chorych na raka, nie ma miejsca na błędy w leczeniu. Dr Ovejero jest przekonany, że „KERMA przyczyni się do dokładniejszego planowania radioterapii i bezpieczniejszego leczenia pacjentów chorych na raka”.

Słowa kluczowe

KERMA, radioterapia, rak, dawka, kliniczna objętość tarczowa (CTV), całkowita objętość guza (GTV), planowana objętości tarczowa (PTV), prototyp

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania