Skip to main content

Visionary concepts for vessels and floating structures

Article Category

Article available in the folowing languages:

Określanie priorytetów w zakresie badań morskich

Europejskie badania w dziedzinie przemysłu morskiego zostaną usprawnione dzięki działaniom sieci doskonałości, której celem jest rozwój wizjonerskiego procesu wspierającego program wdrażania platformy Waterborne.

Zmiana klimatu i środowisko

W ramach projektu "Wizjonerskie prototypy statków i konstrukcji pływających" (Visions) postanowiono zastosować twórczy proces, aby zdefiniować i dokonać walidacji wizjonerskich prototypów statków i konstrukcji pływających. Proces ten, zorganizowany przez czołowych partnerów ze środowiska przemysłu i badań, miał być skonstruowany wertykalnie, by obejmował pięć obszarów biznesowych, i horyzontalnie, by obejmował siedem obszarów ekspertyzy. W odpowiedzi na wyzwania i cele programu Vision 2020 opublikowano przegląd priorytetów Programu Badań Strategicznych (SRA) związanych z europejską platformą technologiczną (ETP) Waterborne. Program wdrożenia niezbędny był do tego, by zapewnić szczegółową strukturę planu działania dla tematów badawczych. Ustrukturyzowano to za pomocą technologii oceny wpływu poprzez uszeregowanie priorytetów badawczych, gromadzenie tematów przyczyniających się do realizacji wspólnego celu oraz identyfikowanie potencjalnych zamierzeń. Priorytety programu SRA scharakteryzowano w odniesieniu do filarów zrównoważenia, konkurencyjności i wzrostu inicjatywy Waterborne. Filar pierwszy (bezpieczne, zrównoważone i efektywne operacje wodne) obejmował szereg priorytetów: wdrażanie założeń koncepcyjnych opartych na celu/ryzyku dla statków pasażerskich przyszłych generacji; tworzenie baz danych i systemów raportowania do rejestracji wypadków i zdarzeń wodnych na rzecz realizacji celu w postaci zminimalizowania liczby wypadków do zera; inicjatywa na rzecz budowy statków niskoemisyjnych i niskoemisyjnych działań wodnych; zwiększenie bezpieczeństwa wodnego. W drugim filarze (konkurencyjny europejski przemysł morski) skupiono się na innowacyjnych statkach i konstrukcjach pływających, innowacyjnym sprzęcie i systemach morskich, narzędziach do przyspieszonego wdrażania innowacji, procesach produkcyjnych następnej generacji, efektywnych operacjach wodnych oraz nowych i rozszerzonych operacjach morskich. Wśród priorytetów w ramach filaru trzeciego (zarządzanie i usprawnianie wzrostu i zmieniających się zachowań w zakresie handlu) znalazł się rozwój nowych portów i infrastruktury, interoperacyjność różnych rodzajów transportu, zwiększenie efektywności portów i infrastruktury, inteligentne technologie transportowe oraz budowanie infrastruktury i pogłębianie portów. Wyniki wizjonerskiego procesu, który wypracowano poprzez wysiłki skupiające się na tematach badawczych wymienionych powyżej, mogą zostać wykorzystane jako wkład w zdefiniowanie strategii B&R na rzecz przemysłu morskiego. Przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności i wzrostu w powiązanych dziedzinach działań na przestrzeni następnych 5 do 15 lat.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania