Skip to main content

SUSTAINABLE CONSTRUCTION OF UNDERGROUND TRANSPORT INFRASTRUCTURES

Article Category

Article available in the folowing languages:

Odkrywanie tuneli przyjaznych dla otoczenia

Celem finansowanego ze środków unijnych badania jest ulepszenie sposobów budowy tuneli. Wyniki projektu mogą znacząco przyczynić się do obniżenia kosztów, zmniejszenia poziomu hałasu i wyeliminowania innych niedogodności, a także do zmniejszenia wpływu na środowisko.

Zmiana klimatu i środowisko

Tunele budowane metodą odkrywkową są istotnym elementem infrastruktury transportowej, która z kolei jest ważna dla transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Metoda ta, choć stosowana już na szeroką skalę, musi uwzględnić szereg nowych wymogów, wliczając w to bezpieczniejsze i bardziej opłacalne techniki oraz mniejszy wpływ na środowisko. Dzięki takiemu podejściu eliminuje się bądź w ogromnym stopniu zmniejsza uciążliwość wielu czynników związanych z projektami budowlanymi prowadzonymi na obszarach miejskich. Przykładami takich uciążliwych czynników mogą być pył, hałas, ciężki sprzęt budowlany a nawet utrudnienia w ruchu. Aby umożliwić spełnienie tych wymogów, konsorcjum przemysłowe zainicjowało projekt "Zrównoważona budowa podziemnej infrastruktury kolejowej" (SCOUT). Mając na celu optymalizację bezpieczeństwa i kosztów cyklu życia takiej budowy, członkowie zespołu, przyjmując podejście całościowe, uzupełnili metodę, która sama w sobie była już obiecującą i opłacalną alternatywą dla budowy tuneli, o nowatorską i zrównoważoną koncepcję.Cele projektu, nakierowane na konstrukcję, materiały i sprzęt budowlany, obejmowały również wdrożenie metody obserwacyjnej pozwalającej na pełną kontrolę nad budową i opóźnieniami, optymalizację konstrukcji umożliwiającą obniżenie kosztów materiałowych oraz zastosowanie całkowicie nowej koncepcji dotyczącej sprzętu. Partnerzy projektu SCOUT podjęli również próbę opracowania i przetestowania nowych zastosowań dla materiałów kompozytowych, co umożliwiłoby optymalizację wydajności struktury i przetarcie szlaków dla recyklingu urobku. Intensywna praca zespołu projektowego doprowadziła do osiągnięcia wielu sukcesów i zdobycia nowych informacji. Proces analizy związany z optymalizacją konstrukcji pozwolił na dostrzeżenie szansy na znaczną redukcję kosztów możliwą dzięki połączeniu elementów różnych strategii konstrukcyjnych. Oszczędności związane z wydatkami na materiały mogłyby wynieść ponad 15%, gdyby zastosowano żelbet tradycyjny. Wynika to z faktu, że wciąż trwają prace nad opracowaniem betonu zbrojonego włóknem. Dzięki zaangażowaniu partnerów indywidualnych udało się opracować nową koncepcję konstrukcyjna wykorzystująca architekturę modułową. Skonstruowanie i zatwierdzenie prototypu nowego sprzętu pokazało, że cele produkcyjne określone w początkowej fazie realizacji projektu mogą być osiągnięte. Jednym z wielu sukcesów projektu SCOUT było zademonstrowanie, że konceptualizacja zaproponowanego sprzętu była w rzeczy samej poprawna. Zdobyta wiedza pozwala również na określenie sposobów umożliwiających spełnienie wielu z nowych wymogów, co poprawi jakość budowanych tuneli, z korzyścią dla wszystkich.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania