Skip to main content

Simulation of Crisis Management Activities

Article Category

Article available in the folowing languages:

Symulowanie procedur niesienia pomocy w sytuacjach kryzysowych

Opracowano prototyp pakietu oprogramowania symulacyjnego zawierającego wszystkie narzędzia niezbędne do wygenerowania i uruchomienia symulacji sytuacji kryzysowej. Instytucje administracji publicznej i służby ratunkowe potrzebują bardziej opłacalnych rozwiązań, które pozwolą lepiej przygotować się na takie incydenty i skuteczniej reagować, gdy do nich dojdzie.

Technologie przemysłowe

Zaistnienie zdarzenia kryzysowego powodującego poważne zniszczenia i ofiary w ludziach może się wiązać z czasową dysproporcją między potrzebną opieką zdrowotną a dostępnymi zasobami. Współczesne sytuacje kryzysowe coraz częściej nie dają się w żaden sposób przewidzieć, toteż sprawne reagowanie wymaga nowych, innowacyjnych i opłacalnych rozwiązań dla władz i służb ratunkowych. Wykorzystanie technik symulacji może usprawnić dotychczasowe procedury, umożliwiając decydentom ocenę skuteczności różnych alternatyw w ewoluujących na bieżąco scenariuszach. Celem finansowanego ze środków UE projektu SICMA ("Simulation of crisis management activities") było ustalenie, czy i w jaki sposób zintegrowany pakiet narzędzi do modelowania i analizy mógłby zwiększyć skuteczność procesu decyzyjnego. Choć projekt SICMA dotyczył przede wszystkim tworzenia narzędzi komputerowego wspomagania zarządzania kryzysowego w służbie zdrowia, jego wyniki można zaadaptować również do innych służb ratunkowych. Opracowany pakiet oprogramowania pozwala usprawnić podejmowanie decyzji i uzyskać wgląd w całościowe działanie całej organizacji w obliczu sytuacji kryzysowych. Do przetestowania nowego oprogramowania i sprawdzenia jego poprawności wykorzystano eksperyment koncepcyjny. W symulacji wykorzystano odpowiedni scenariusz incydentu międzynarodowego, wymagającego współpracy między różnymi krajami i koordynowania prac służb ratunkowych. Projekt SICMA wykazał, że oprogramowanie do symulacji może usprawnić reagowanie i podejmowanie decyzji w sytuacji kryzysowej. Wykorzystanie wyników projektu będzie wymagać wprowadzenia na rynek nowego oprogramowania do zarządzania kryzysowego, aby umożliwić sztabom zarządzania kryzysowego skuteczne jego używanie w odniesieniu do opieki medycznej i innych działań.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania