Skip to main content

STRENGTHENING OF RESEARCH CAPACITY FOR POPLAR AND WILLOW MULTIPURPOSE PLANTATION GROWING IN SERBIA

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zielone paliwo z serbskiego drewna

Podjęta przez UE inicjatywa pomaga serbskiemu instytutowi zostać liderem w zakresie uprawy lasów dla celów produkcji biomasy i oczyszczania terenów skażonych.

Zmiana klimatu i środowisko

Produkcja biomasy stanowi obiecującą ekologiczną alternatywę dla paliw kopalnych, ze względu na jej pozyskiwanie z biomateriałów, takich jak np. drewno. To zrównoważone źródło energii może zaspokoić potrzeby gałęzi gospodarki zależnych od paliwa, jednocześnie stymulując tę gospodarkę. Celem finansowanego prze UE projektu o nazwie „Wzmacnianie zdolności badawczych Serbii w zakresie wielofunkcyjnej uprawy topoli i wierzby” ('Strengthening of research capacity for poplar and willow multipurpose plantation growing in Serbia' - Strepow) jest umocnienie badań nad uprawą wierzby i topoli w Serbii dla różnych celów. Celem projektu jest wspieranie Instytutu Leśnictwa Nizinnego i Środowiska ('Institute of Lowland Forestry and Environment') oraz naukowców, w celu zachęcenia do udziału w aktywności badawczej na poziomie UE. Oczekuje się, że projekt Strepow pozwoli przemienić instytut w centrum doskonałości dla regionu Bałkanów Zachodnich, wspierający uprawę wierzby i topoli w Serbii, co pozwoli na produkcję biomasy dla sektora energii. Celem projektu jest również oczyszczenie terenów skażonych poprzez sadzenie drzew i tworzenie zielonego przemysłu. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez wymianę naukową oraz inne rodzaje współpracy, jak również poprzez zatrudnianie nowych naukowców i pomoc w zakresie pozyskania nowego sprzętu laboratoryjnego. W celu wspierania dążeń projektu, stworzono także trwałe partnerstwa i sieci kontaktów z wyspecjalizowanymi centrami badawczymi we Włoszech i na Węgrzech. Powyższe obejmuje sesje szkoleniowe oraz wspólne działania w zakresie badań naukowych w obydwu krajach. Wizyty badawcze, które odbyły się na Węgrzech w kwietniu 2010 r., dotyczyły szybko rosnących gatunków drzew, takich jak hybrydowe odmiany topoli wykorzystywane do celów pozyskiwania drewna i energii. Ponadto, w ramach projektu zatrudniono dwóch młodych naukowców, którym zadaniem jest zbadanie możliwości produkcji biomasy topoli i wierzby dla celów energetycznych, poprzez sadzenie o krótkiej rotacji, a także zbadanie środowiskowych zastosowań topoli i wierzby. Upowszechnianie celów, zamierzeń oraz wyników projektu Strepow obejmowało emisje telewizyjne, prezentacje, sesje szkoleniowe i inne działania. Projekt Strepow zwiększy znaczenie Instytutu Leśnictwa Nizinnego i Środowiska poprzez wzmocnienie jego możliwości badawczych, przyspieszenie tworzenia trwałego partnerstwa z centrami europejskimi oraz mobilizację potencjału ludzkiego. Powyższe działania będą wspierać wykorzystywanie wyników badań naukowych dla celów produkcji biomasy, promowania zielonego przemysłu na obszarze regionu oraz w trwały sposób pomogą gospodarce.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania