Skip to main content

Localisation of Threat Substances in Urban Society

Article Category

Article available in the folowing languages:

Rozbrajanie planów terrorystycznych

Zagrożenie zamachami terrorystycznymi z wykorzystaniem chałupniczych materiałów wybuchowych wymaga innowacyjnego podejścia do wykrywania takich ładunków. Jeden z projektów finansowanych przez UE zajmuje się tą pilną kwestią, dążąc do opracowania systemu umożliwiającego wykrywanie nielegalnie produkowanych materiałów wybuchowych i narkotyków już podczas ich przygotowywania i wytwarzania.

Gospodarka cyfrowa

Zdolność wykrywania materiałów wybuchowych już na etapie produkcji daje oczywiste korzyści w porównaniu z ich wykrywaniem w dalszych fazach działań terrorystów. Działalność projektu LOTUS ("Localization of threat substances in urban society") dotyczyła pomiaru dyspersji prekursorów podczas produkcji oraz rozwoju systemu monitoringu. Wykazanie możliwości systemu będzie obejmować adaptację istniejących i przyszłych czujników do wykrywania wybranych prekursorów oraz zintegrowanie czujników w jeden system sieciowy. Dzięki zastosowaniu istniejących infrastruktur globalnych pozycjonowania (GPS) i łączności sieciowej (GSM) system LOTUS może być używany praktycznie w dowolnym miejscu na świecie przy minimalnych kosztach infrastruktury i personelu. Uczestnicy projektu LOTUS zajęli się koncepcją wykrywania prekursorów na dużych obszarach miejskich. Wykrywacze nieprzerwanie prowadzące analizę pobieranego powietrza są dostatecznie małe, aby umożliwić instalowanie ich w niewidocznych miejscach w radiowozach lub innych pojazdach służb porządkowych, a nawet w stałych lokalizacjach. W razie wykrycia zwiększonego stężenia podejrzanej substancji następuje zarejestrowanie informacji o rodzaju substancji, lokalizacji, ilości i godzinie, a następne przesłanie zgłoszenia do analizy w centrum gromadzenia i przetwarzania danych. Kilka zgłoszeń z tego samego obszaru spowoduje wywołanie alertu, umożliwiając służbom porządkowym zbadanie sprawy i odpowiednie zareagowanie. Możliwości systemu LOTUS zademonstrowano w listopadzie 2011 r. w akademii policyjnej w Ossendrecht w Holandii. Czujniki zintegrowane w standardowych skrzynkach dachowych umożliwiają wykrywanie prekursorów używanych przy produkcji chałupniczych materiałów wybuchowych. Partnerom projektu udało się dokonać integracji czujników w ramach systemu sieciowego. Tym samym projekt LOTUS przyczynił się do poszerzenia wiedzy na temat produkcji i dyspersji substancji niebezpiecznych. Wykonano cztery moduły czujników sieciowych i jeden panel operatora, a ponadto przetestowano, potwierdzono i zademonstrowano słuszność koncepcji zainteresowanym stronom i użytkownikom docelowym w Europie.Osiągnięcia te powinny walnie przyczynić się do zapewnienia ochrony obywatelom i skutecznego udaremniania zamachów terrorystycznych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania