Skip to main content

MOLecular MEDicine Regional Center of EXcellence

Article Category

Article available in the folowing languages:

Węgierskie centrum doskonałości w badaniach nad genomem

Ostatnie dwa dziesięciolecia przyniosły prawdziwą rewolucję na polu medycyny molekularnej. W odpowiedzi na te zmiany ośrodek badawczy Uniwersytetu w Debreczynie na Węgrzech zmodernizował swoją katedrę medycyny molekularnej.

Zdrowie

Aby wesprzeć prace modernizacyjne ustanowiono projekt "Molecular Medicine Regional Center of Excellence" (MOLMEDREX) , którego prace koncentrowały się na trzech dziedzinach: genomice, sekwencjonowaniu nowej generacji i medycynie spersonalizowanej. W ośrodku genomiki ustanowionym w 2000 roku wykonuje się m.in. sekwencjonowanie i analizę polimorfizmów pojedynczych nukleotydów (SNP). Wyzwaniem było wdrożenie analizy całego genomu, analizy epigenetycznej i NGS w prowadzonych na szeroką skalę badaniach asocjacyjnych nad chorobami. Odpowiedzią Ośrodka Badawczego Medycyny Molekularnej (RCMM) było lepsze wykorzystywanie dostępnych zasobów klinicznych, aby spełniać regionalne zapotrzebowanie i uzyskać międzynarodowe uznanie. Ośrodek dysponuje obecnie 16 laboratoriami badawczymi, a genomika, badania obrazowe i wysokoprzepustowe badania przesiewowe stanowią rdzeń krajowej medycyny molekularnej. Jedną z wyróżniających cech jest wysoki poziom integracji podstawowych jednostek badawczych, głównych obiektów i działów klinicznych. Aby wdrożyć plan rozwoju ośrodek RCMM nawiązał współpracę z dwoma najbardziej prestiżowymi instytutami biologii molekularnej: Europejskim Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL) oraz Niemieckim Centrum Badań nad Rakiem (DKFZ) z siedzibą w Heidelbergu (Niemcy). Partnerstwo z kolejnymi 13 uniwersytetami w Europie przyczyniło się do jeszcze lepszego transferu wiedzy. Młodzi naukowcy połączyli siły, aby wygenerować masę krytyczną i zapewnić ekspercką wiedzę technologiczną. Obecnie czterech starszych i ośmiu młodszych naukowców przyczynia się do zwiększenia widoczności ośrodka RCMM w świecie nauki. Przy współpracy z ośrodkami partnerskimi projekt MOLMEDREX zapewnił wsparcie przy organizacji warsztatów, konferencji i kursów. Ośrodek RCMM stanowi również źródło wiedzy dla kluczowych grup lokalnej społeczności, takich jak stowarzyszenia pacjentów, uczniowie szkół średnich i przedstawiciele mediów. Strategiczne wykorzystanie najnowocześniejszych zasobów nie tylko przynosi korzyści w zakresie genomiki Węgrom, lecz również stawia prace ośrodka RCMM w jednym szeregu z najwyżej ocenianymi laboratoriami Europy. Trwająca współpraca i wymiana wiedzy pozwoli ośrodkowi RCMM uzyskać jeszcze wyższą światową rangę w dziedzinie medycyny molekularnej.

Słowa kluczowe

Medycyna molekularna, genomika, sekwencjonowanie nowej generacji, medycyna spersonalizowana, współpraca

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania