Skip to main content

Scoping study of approaches to Brokering knowledge and Research Information to support the Development and Governance of health systems in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepszy brokering wiedzy na rzecz lepszego zdrowia

Dokładniejsze spojrzenie na systemy brokeringu wiedzy oraz na wspieranie przez nie tworzenia polityk w dziedzinie opieki zdrowotnej pomoże stworzyć bardziej rozbudowaną sieć informacyjną oraz lepsze usługi medyczne.

Gospodarka cyfrowa

W celu poprawy opieki zdrowotnej, władze mogą próbować zapełnić lukę między informacjami na temat systemów opieki a strategiami ich reformowania. Finansowany ze środków UE projekt "Bridge" miał na celu realizację tego zamierzenia. W ramach projektu przygotowano spis organizacji zajmujących się brokeringiem wiedzy na temat polityk na rzecz systemów opieki zdrowotnej w UE, tak aby móc lepiej poznać ten proces i usprawnić podejmowanie decyzji. Aby w pełni zrozumieć podejścia stosowane w brokeringu wiedzy i ich wzajemne powiązania, zespół projektu opracował kryteria oceny odnośnych mechanizmów i modeli. Przeprowadzono serię analiz przypadków krajowych, badając czynniki sprzyjające brokeringowi badań na rzecz tworzenia polityki. Okazało się, że w rzeczywistości europejskie systemy opieki zdrowotnej w bardzo niewielkim stopniu wspierają brokering wiedzy. Mimo wszystko, studia przypadków ujawniły szereg mechanizmów i modeli, które można wykorzystać do ulepszenia brokeringu wiedzy. Na przykład, uczestnicy projektu Bridge zalecają wykorzystanie raportów i podsumowań polityk, aby uwzględnić specyficzne potrzeby twórców polityki. Proponują także dialog polityczny, sieci i warsztaty, które mają zachęcać do dwukierunkowej interakcji. Pod koniec projektu przeprowadzono szczegółową analizę czynników wpływających na wykorzystanie informacji o systemach opieki zdrowotnej w procesie tworzenia polityki. W jej wyniku otrzymano obraz zależności między podmiotami generującymi wiedzę, brokerami wiedzy oraz twórcami polityki, oparty na danych pochodzących z ponad 300 organizacji. Projekt Bridge położył ponadto podwaliny pod bardziej porównywalne badania w tej dziedzinie oraz zgromadził informacje na temat możliwości znaczącego poprawienia brokeringu wiedzy. Opracowano dwa ważne raporty polityczne na temat tego, w jaki sposób brokering wiedzy może być lepiej wspierany w różnych europejskich systemach opieki zdrowotnej oraz jak może pomóc rozwijać systemy w poszczególnych krajach. Wyniki projektu Bridge powinny znacząco przyczynić się do optymalizacji polityk w dziedzinie opieki zdrowotnej, a tym samym do poprawy jakości opieki w Europie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania