Skip to main content

Joint training and research on Hedhehog-Gli signalling and its pharmacological modulation for regenerative medicine

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowa era badań w dziedzinie komórek macierzystych

Pobudzanie endogennych komórek macierzystych do odnowy uszkodzonej tkanki jest jedną z doktryn medycyny regeneracyjnej. W tym celu europejskie konsorcjum przeszkoliło młodych naukowców w badaniu komórek macierzystych.

Zdrowie

Szlak sygnałowy Hedgehog to główny szlak rozwojowy początkowo zidentyfikowany u muszki z gatunku Drosophila. U ssaków sygnalizacja międzykomórkowa odbywa się za sprawą trzech homologów białka Hedgehog i jest uznawana za niezbędną do właściwego rozwoju wielu narządów. Szlak sygnałowy Hedgehog okazuje się być głównym szlakiem w wielu chorobach, w tym przewlekłych i zwyrodnieniowych, jak nieprawidłowe gojenie się ran skórnych czy choroba Parkinsona (PD). W związku z tym powstała finansowana przez UE sieć HEALING , której celem jest przeszkolenie nowego pokolenia badaczy w dziedzinie komórek macierzystych w obszarach multidyscyplinarnych, ale uzupełniających się. Aby stworzyć solidną sieć szkoleniową, powołano konsorcjum składające się z siedmiu wiodących instytucji akademickich i badawczych oraz dwóch przedsiębiorstw biotechnologicznych. Założenia naukowe sieci obejmowały wyjaśnienie mechanizmów molekularnych, które regulują szlak sygnałowy Hedgehog i stworzenie specyficznych małocząsteczkowych agonistów. Uzasadnieniem wykorzystania cząstek modulacyjnych był fakt, że manipulacja aberracyjną sygnalizacją Hedgehog może być sposobem na wyleczenie wielu chorób lub stymulację regeneracji tkanki. W ramach sieci zorganizowano szkoły letnie, dwa posiedzenia międzynarodowe oraz kursy w dziedzinie przedsiębiorczości i bioetyki, a także wizyty naukowców w uczestniczących laboratoriach. ‎W ramach programu szkoleniowego zostało przeszklonych łącznie 13 początkujących i czterech doświadczonych badaczy. Pracowali nad realizacją założeń projektu pod kierownictwem cieszących się uznaniem europejskich naukowców. Z jednej strony sieć HEALING dostarczyła nowych informacji na temat regulacji szlaku sygnałowego Hedgehog, a także potencjalnego nim manipulowania w celach leczniczych. Z drugiej zaś, konsorcjum z powodzeniem przeszkoliło młodych badaczy, aby stali się wiodącymi naukowcami w dziedzinie sygnalizacji Hedgehog, komórek macierzystych i medycyny regeneracyjnej. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę obywateli europejskich, którzy cierpią z powodu upośledzających chorób, odkrycia projektu HEALING pomogą w opracowaniu nowych leków regeneracyjnych.

Słowa kluczowe

Endogenna komórka macierzysta, medycyna regeneracyjna, szlak sygnałowy Hedgehog, sieć, szkolenie, leki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania