Skip to main content

Identities in Transition: Understanding ethnicity and its intersection with gender, religious affiliation and socio-economic position in comparative perspective

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kształtowanie się tożsamości u mniejszości etnicznych

Lepsze zrozumienie, jak członkowie mniejszości etnicznych kształtują własną tożsamość w kontekście przynależności płciowej i religijnej stanowi obietnicę przetarcia szlaku ku zwiększeniu spójności społecznej we wciąż powiększającej się Unii Europejskiej.

Zmiana klimatu i środowisko

Celem projektu "Tożsamość w stanie przejściowym: zrozumienie etniczności i jej przecinania się z przynależnością płciową, religijną i pozycją społeczno-ekonomiczną w perspektywie porównawczej" (Transid) było opracowanie szeregu badań związanych z punktem przecięcia się tożsamości etnicznej z płcią, religią i pozycją społeczno-ekonomiczną. W tym celu zespół finansowany przez UE przyjął podejście porównawcze, chcąc zbadać rolę kontekstu narodowego w kształtowaniu się tożsamości etnicznej i religijnej. Dokładnie rzecz biorąc, zespół zgromadził wiedzę na temat sposobu, w jaki kształtowana jest i przekształcana tożsamość członków mniejszości etnicznych na przestrzeni pokoleń. Badanie rozszerzono, by zbadać, jaką rolę w tym odgrywa płeć. Przeprowadzono intensywny przegląd prac naukowych na ten temat oraz źródeł danych z różnych krajów. Źródła te obejmowały europejski sondaż społeczny, dane z ankiety badawczej w sprawie migracji holenderskiej oraz dane z ankiet na temat siły roboczej w Hiszpanii, Francji i Zjednoczonym Królestwie. Zespół badawczy z powodzeniem wsparł szereg trwających wspólnych projektów, które zapewniają kontynuację programu działań i jego systematyczne doskonalenie. Badanie przyczyniło się w znacznym stopniu do zrozumienia kwestii tożsamości etnicznej i religijnej, a także społecznych procesów dotyczących płci oraz nierówności etnicznych. Wyniki projektu Transid ukazują, między innymi, nierówności ekonomiczne w obrębie kobiecych grup mniejszości etnicznych, w jaki sposób etniczność i dochody umacniają się wzajemnie w tworzeniu mniejszościowych sieci społecznych oraz że nierówność pośród mniejszości może być lepiej rozumiana w kontekście przynależności etnicznej i religijnej wśród mniejszości. Wyniki badania są istotne dla kształtowania zarówno polityki, jak i społeczeństwa obywatelskiego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania