Skip to main content

Pathogen derived Immunomodulatory components as potential mediators of transplant tolerance

Article Category

Article available in the folowing languages:

Produkty motylicy wątrobowej blokują odrzucenie przeszczepu

Europejscy naukowcy ponownie zajęli się immunologią transplantologiczną i przebadali nowatorskie metody zapobiegania odrzuceniu przeszczepu. Zaproponowano rewolucyjne interwencje, naśladujące mechanizmy wyewoluowane przez patogeny.

Zdrowie

Przeszczepianie narządów lub tkanek stanowi dla medycyny poważne wyzwanie. Aby uniknąć odrzutu, pacjenci poddawani są zazwyczaj przewlekłemu leczeniu immunosupresyjnemu, powodującemu ogólne upośledzenie odporności oraz większą podatność na choroby infekcyjne i nowotwory. Wyjaśnienie mechanizmu odrzucenia przeszczepu na tle immunologicznym jest kluczowe w projektowaniu specyficznych interwencji przeciw reakcjom na przeszczep allogeniczny. Kluczowa w odpowiedzi immunologicznej na komórki lub tkanki allogeniczne jest stymulacja limfocytów T przez komórki dendrytyczne (DC) generująca patogeniczny fenotyp efektorowy. Strategie nacelowane na punkt styku między odpornością wrodzoną a nabytą zmieniają naturę odpowiedzi bardziej w kierunku fenotypu regulatorowego. Patogenne mikroorganizmy wypracowały na drodze ewolucji wyspecjalizowane mechanizmy unikania odpowiedzi immunologicznych i przetrwania w organizmie gospodarza. Badanie tych mechanizmów lub identyfikacja związanych z nimi molekuł może przetrzeć szlaki nowym procedurom przeszczepów u ludzi. Mając to na uwadze, uczestnicy finansowanego przez UE projektu TOLEROGENIC PAMPS (Pathogen derived immunomodulatory components as potential mediators of transplant tolerance) skupili się na identyfikacji immunomodulacyjnych elementów helminta Fasciola hepatica, znanego również jako motylica wątrobowa. U podstaw tych działań leżało zbadanie, czy jakiś produkt wydalniczy lub wydzielniczy (ES) może być wykorzystany do modulacji odpowiedzi immunologicznych po przeszczepie. Składniki ES przebadano in vitro pod kątem ich możliwości modulacji zarówno wrodzonego, jak i nabytego układu odpornościowego. Naukowcy odkryli, że związek wiodący indukuje ekspresję immunosupresyjnej cytokiny TGF-b w komórkach DC. Przejawia również silny wpływ immunosupresyjny na aktywację odpowiedzi wrodzonej DC i nabytej limfocytów T. Opracowano model choroby autoimmunologicznej, tzw. eksperymentalnego, autoimmunologicznego zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego, na którym przebadano związki ES in vivo. Obiecujące związki wywodzące się z ES, o wyraźnych właściwościach immunomodulacyjnych in vivo, przeanalizowano metodą spektrometrii mas, odkrywając 13 nowych peptydów. Tolerancja czynnościowa bez potrzeby ciągłej immunosupresji pozostaje nieosiągalna, jednak wyniki badania stanowią wyraźny krok naprzód. Biorąc pod uwagę niższą zapadalność na zaburzenia autoimmunologiczne i alergie w krajach z endemicznymi infekcjami helmintami, podejście wypracowane w projekcie TOLEROGENIC PAMPS może okazać się skuteczne w warunkach klinicznych Jeden z badaczy powołał konkurencyjną niezależną grupę badawczą poświęconą dziedzinie immunologii translacyjnej i uzyskał stanowisko pełnoetatowe w placówce goszczącej. Dlatego uważa się, że założenia w zakresie reintegracji i rozwoju kariery zaplanowane na okres reintegracji zostały osiągnięte.

Słowa kluczowe

Przeszczep, limfocyty T, komórki dendrytyczne, motylica wątrobowa, TGF-b, immunomodulacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania