Skip to main content

Innovative Catalytic Technologies & Materials for Next Gas to Liquid Processes

Article Category

Article available in the folowing languages:

Tańsza metoda konwersji gazu ziemnego na paliwo ciekłe

Oczekuje się, że konwersja gazu ziemnego na paliwo ciekłe będzie skutecznym sposobem na zmniejszenie zależności od paliw kopalnych. Finansowany ze środków UE zespół naukowców pracuje nad znalezieniem niedrogich i skutecznych sposobów na wdrożenie tego podejścia.

Energia

Wytwarzanie z metanu prekursora paliwa ciekłego, nazywanego gazem syntezowym, stanowi jeden z najbardziej kosztownych etapów konwencjonalnej produkcji benzyny. Badacze pracujący przy finansowanym ze środków UE projekcie NEXT-GTL (Innovative catalytic technologies and materials for next gas to liquid processes) analizowali główne koszty i wyzwania techniczne związane z konwencjonalnymi procesami skraplania gazu (GTL). Badacze poszukiwali nowych metod katalitycznej produkcji gazu syntezowego z gazu ziemnego. Badali również bezpośrednią konwersję katalityczną (bez wytwarzania produktu pośredniego, czyli gazu syntezowego) metanu na eter metanolowy/dimetylowy (DME) oraz na związki aromatyczne — cząsteczki organiczne mające jeden lub większą liczbę pierścieni sześciowęglowych, takich jak benzen. W celu zmniejszenia kosztów związanych z produkcją gazu syntezowego naukowcy opracowali nowy i zaawansowany proces wieloetapowy. W procesie tym wykorzystano częściowe utlenianie katalityczne (CPO) gazu ziemnego oraz membrany separacji gazu. Opracowane katalizatory i membrany badano w pilotażowej instalacji w celu porównania z instalacjami częściowo komercyjnymi. Wyeliminowanie etapu wytwarzania gazu syntezowego jest kolejnym obiecującym sposobem na zmniejszenie kosztów produkcji paliw ciekłych, zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Naukowcy badali zatem metody bezpośredniej, niskotemperaturowej, katalitycznej konwersji metanu na metanol i prowadzili intensywne badania odpowiednich miejsc aktywacji metanu. Przedmiotem badań była również bezpośrednia katalityczna konwersja metanu na związki aromatyczne, które mogą zostać wzbogacone (poprzez chemiczne połączenie z etanem i propanem w drodze reakcji alkilowania). Poczyniono znaczne postępy w rozwoju nowych aktywnych i stabilnych katalizatorów, zarówno do aromatyzacji metanu, jak i alkilowania benzenu. Ponadto partnerzy projektu opracowali selektywnie przepuszczalne membrany i technologie separacji H2, O2 i CO2. Mogą być one wykorzystywane w różnych innych procesach rafinacji, procesach petrochemicznych, procesach spalania i innych procesach niechemicznych w celu zwiększenia ich skuteczności. Zespół projektu NEXT-GTL opracował nowatorskie, ekonomiczne i skuteczne metody katalitycznej konwersji metanu na paliwo ciekłe dla sektora transportowego. Dzięki znacznemu obniżeniu kosztów skraplanie gazu stanie się realną alternatywą dla tradycyjnie mniej kosztownej produkcji paliw ciekłych z ropy naftowej, co przyniesie znaczne korzyści dla środowiska i przemysłu.

Słowa kluczowe

Metan, gaz syntezowy, NEXT-GTL, procesy skraplania gazów, eter metanolowy/dimetylowy, DME, związki aromatyczne, częściowe utlenianie katalityczne, reakcja alkilowania, selektywnie przepuszczalna membrana

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania