Skip to main content

Economic Nationalism and the European Union: The case of the automobile industry

Article Category

Article available in the folowing languages:

Europejska ekonomia i nacjonalizm

Ostatnio wiele mówi się o różnych praktykach mających na celu umocnienie i ochronę gospodarki europejskiej w kontekście światowych rynków. Dzięki środkom unijnym badacze mogli zbadać tę zależność między ekonomią i nacjonalizmem.

Zmiana klimatu i środowisko

Odradzanie się europejskiego nacjonalizmu gospodarczego powoduje, że ponownie stał się on przedmiotem badań naukowych. To skłania uczonych do spojrzenia na tę problematykę w sposób wykraczający poza konwencjonalne koncepcje. Inni badacze zajmują się z kolei szerszym zagadnieniem patriotyzmu gospodarczego, czyli działaniami podejmowanymi przez konsumentów oraz podmioty prywatne lub publiczne w celu utrzymania miejsc pracy i kapitału w swoim kraju. W projekcie "Economic nationalism and the European Union: The case of the automobile industry" (ECONAT) wykorzystano te podejścia, aby przygotować wstępny systematyczny opis dyscypliny. Prace prowadzone w ramach projektu koncentrowały się na rosnącej roli europejskiego patriotyzmu gospodarczego. Ich podstawą była analiza studium przypadku przemysłu motoryzacyjnego. Uczeni badali, czy wzrost tego rodzaju patriotyzmu w tej konkretnej branży wynika z konkurencji między oddziałami wielonarodowych firm amerykańskich, azjatyckich i europejskich. Przyglądali się nacjonalizmowi gospodarczemu z perspektywy stosunków przemysłowych. Badano działanie europejskich rad zakładowych — reprezentujących unijnych pracowników w przedsiębiorstwach — w międzynarodowych koncernach motoryzacyjnych. Wyniki analiz zostaną opublikowane w jednym z renomowanych europejskich czasopism. Następnie badano "europejskość gospodarczą" jako szersze zjawisko. W tym celu analizowano rozwój narzędzi marketingowych i reklamowych używanych do promowania nacjonalizmu gospodarczego. Prowadzone działania dotyczyły także przeanalizowania argumentu przemawiającego za europejskim modelem socjalnym. W roku 2013 zorganizowano warsztaty, których wyniki stały się uzupełnieniem tych badań. Podczas innych warsztatów, jakie odbyły się w tym samym roku, zebrano dotychczasowe ustalenia i przeanalizowano problematykę nacjonalizmu gospodarczego. Analizy objęły także długoterminowe zmiany związane z zależnością między narodowością gospodarczą a innymi rodzajami kultur ekonomicznych. Dzięki projektowi ECONAT naukowcy mogą skorzystać z wyników szeroko zakrojonego badania dotyczącego różnych form narodowości gospodarczej. Jest to pierwsza tak systematycznie przygotowana praca na ten temat. Uczestnicy projektu mają nadzieję zbudować pomost między dawnymi i współczesnymi badaniami z tej dyscypliny.

Słowa kluczowe

Ekonomia, nacjonalizm, europejska gospodarka, nacjonalizm gospodarczy, patriotyzm gospodarczy, przemysł motoryzacyjny, stosunki przemysłowe, europejski model socjalny, narodowość gospodarcza, kultury gospodarcze

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania