Skip to main content

The functional significance of soluble amyloid beta (Abeta) oligomers for learning and memory deficits in Alzheimer's disease

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zawiłości choroby Alzheimera

Przyczyny choroby Alzheimera, powodującej stopniowe pogorszenie funkcji poznawczych, a ostatecznie ich utratę, pozostają nieznane. Badania nad mechanizmem powstawania i wczesnych stadiów tej choroby mogą doprowadzić do odkrycia sposobu jej uleczenia lub spowolnienia jej postępowania.

Zdrowie

Wczesne stadia choroby Alzheimera charakteryzują się pogorszeniem zdolności uczenia się, pamięci i uwagi. Najnowsze badania wykazały, że rozpuszczalne oligomery amyloidu beta (Abeta) i białek są przyczyną degradacji synaps in vitro. W świetle tego odkrycia konieczne jest znalezienie powiązań między obserwacjami in vitro a pogorszeniem funkcji poznawczych typowych dla choroby Alzheimera. Ponieważ badanie zmian zachodzących w żywym ludzkim mózgu z oczywistych względów nastręcza wiele trudności, patogenezę choroby Alzheimera bada się przy użyciu modeli zwierzęcych. W ramach projektu ABETACOGNITION przeprowadzono badania in vivo na myszach. Aby odkryć w jaki sposób oligomery Abeta zakłócają funkcje poznawcze, naukowcy badali hamowanie pamięci, uwagi i czasu reakcji u zmutowanych myszy. W celu oceny zmian neuronalnych związanych z oligomerami Abeta, przeprowadzono zapisy z przebiegu elektroencefalografii (EEG) i elektromiografii. Przeprowadzono także badanie farmakologiczne, które miało sprawdzić, czy możliwe jest odwrócenie zmian neuronalnych i poznawczych przy użyciu memantyny (antagonisty receptora NMDA) oraz tiagabiny (agonisty GABA). Doświadczenia behawioralne wykazały, że wysokie stężenia oligomerów Abeta upośledzają funkcje kory perirynalnej i przedczołowej. Iniekcje memantyny do kory perirynalnej powodowały odwrócenie zaburzeń rozpoznawania obiektów u zmutowanych myszy, podczas gdy tiagabina nie miała na to żadnego wpływu, a wręcz zaburzała u myszy dzikich zdolność rozpoznawania obiektów. Wyniki tych doświadczeń wskazują, że przed uformowaniem płytki oligomery Abeta występujące we wczesnych stadiach choroby Alzheimera wpływają na deficyty uwagi i pamięci. Oligomery te wywołują także zmiany neuronalne, zmieniając EEG in vivo. Oba typy zmian mogą zostać częściowo odwrócone poprzez zastosowanie memantyny — leku stosowanego w leczeniu objawów choroby Alzheimera. Sama możliwość zapobiegania chorobie Alzheimera lub odwracania jej przebiegu na wczesnych stadiach jest bardzo ekscytująca. Pomoże to pacjentom oraz zmniejszy ciężar opieki nad nimi i wymaganego przez nich leczenia.

Słowa kluczowe

Choroba Alzheimera, funkcje poznawcze, uczenie się, pamięć, amyloid beta, oligomery, oligomery Abeta, zmiany neuronalne, memantyna, deficyty pamięci

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania