Skip to main content

Correlative Super Resolution and Real-Time Imaging of Herpes Virus Infection

Article Category

Article available in the folowing languages:

Obrazowanie komórek w czasie rzeczywistym

Nawet zaawansowana mikroskopia świetlna może być niedostatecznie szybką metodą do wychwytywania dynamicznych zmian zachodzących w ludzkich komórkach będących przedmiotem badań. Badanie procesów molekularnych w czasie rzeczywistym możliwe jest dzięki nowym, bardziej skutecznym technikom.

Zdrowie

Obrazowanie fluorescencyjne jest doskonałym narzędziem dla analizy komórek, dzięki któremu zmienia się oblicze wiedzy o procesach biologicznych. Niedawno opracowane zostały nowe, oparte na fluorescencji techniki obrazowania w super-rozdzielczości. Umożliwiają one rozdzielczość przestrzenną w nanoskali i zwiastują nową erę nanomikroskopii. Techniki te wykazują wystarczającą rozdzielczość do przeglądania trójwymiarowych struktur subkomórkowych w multikolorze i z niespotykaną dokładnością. Ich słabą stroną jest jednak bardzo długi czas pozyskiwania obrazów, przez co trudno je wykorzystać do badań nad procesami o wysokiej dynamice. Dzięki finansowaniu z budżetu UE naukowcy pracujący w ramach projektu CSRR (Correlative super resolution and real-time imaging of herpes virus infection) opracowali technikę obrazowania z wykorzystaniem fluorescencji współzależnej, która zachowując super-rozdzielczość umożliwia jednocześnie obrazowanie w czasie rzeczywistym. Technika ta umożliwia badaczom obserwację dynamicznych próbek biologicznych w czasie rzeczywistym, a w pożądanym momencie zatrzymanie obrazu i jego podgląd w super-rozdzielczości. Naukowcy zastosowali metodę współzależnego obrazowania żywych komórek w super-rozdzielczości, aby zbadać wpływ blokad komórkowych na procesy transportowe. Możliwe było również zbadanie zależności między dynamiką procesów zachodzących w mitochondriach, a morfologią tych organelli. Opracowano nowe szlaki umożliwiające otrzymanie precyzyjnej informacji ilościowej z otrzymanych obrazów o super-rozdzielczości. Stosując urządzenia mikroprzepływowe, badacze zautomatyzowali proces obrazowania, usprawniając proces przygotowania próbek i poprawiając wydajność. Opracowana w ramach projektu CSRR technologia obrazowania poszerza repertuar dostępnych narzędzi do analizy w dokładnością do pojedynczej cząsteczki, co pozwoli zastosować je do badań nad innymi zagadnieniami z dziedziny biologii. Oczekuje się, że narzędzia te będą miały ogromny wpływ na projekty badawcze z dziedziny mikroskopii, biofizyki i biologii.

Słowa kluczowe

Obrazowanie w czasie rzeczywistym, komórki, mikroskopia świetlna, super-rozdzielczość, fluorescencja współzależna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania