Skip to main content

Tree range dynamics under changing climates: a new modelling framework for reconstructing the past and predicting the future

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zmiana klimatu a rozmieszczenie gatunków drzew

Naukowcy po raz pierwszy stworzyli kompleksowy model obszaru gatunkowego dla kilku europejskich gatunków drzew. Pomoże to w prognozowaniu zmian w ich rozmieszczeniu zachodzących w czasie.

Zmiana klimatu i środowisko

Zmiana klimatu stanowi wielkie zagrożenie dla bioróżnorodności i normalnego funkcjonowania ekosystemów ziemskich. Jednym ze sposobów na złagodzenie jej negatywnych skutków jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób zmiana klimatu wpłynie na rozmieszczenie pewnych gatunków. W ramach finansowanego przez UE projektu MOVINGTREES zbudowano strukturę, która pozwala na prognozowanie zmian w rozmieszczeniu europejskich gatunków drzew w reakcji na zmianę klimatu. Struktura ta opiera się na informacjach uzyskanych z wielu źródeł. Jako punkt wyjścia struktura wykorzystuje ustanowione modele statystyczne, zintegrowane dane uzyskane z zapisu kopalnego i nowe symulacje paleoklimatyczne. Wszystkie te dane są następnie wykorzystywane do rekonstrukcji rozmieszczenia gatunków z odstępem 1000 lat. Rekonstrukcja obejmuje okres rozpoczynający się ok. 20 000 lat temu aż do niedalekiej przyszłości. W oparciu o te dane naukowcy mogą zaobserwować, jaki wpływ na rozmieszczenie gatunków miały minione zdarzenia klimatyczne. Wiedza ta pozwoli opracowywać bardziej wiarygodne prognozy przyszłych zmian w zakresie rozmieszczenia gatunków. Wyniki projektu MOVINGTREES pomogą naukowcom przygotować się do skutków zmiany klimatu dla ekosystemów na całym świecie.

Słowa kluczowe

Zmiana klimatu, rozmieszczenie gatunków drzew, obszar gatunkowy, gatunki drzew, bioróżnorodność, ekosystemy, paleoklimat, rozmieszczenie gatunków

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania