Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Dlaczego stanowisko głównego doradcy ds. naukowych staje się problemem politycznym?

Stanowisko głównego doradcy ds. naukowych przy Przewodniczącym Komisji, ustanowione po raz pierwszy w 2011 r., stało się w ostatnich tygodniach głównym tematem dyskusji między liderami biznesu a grupami zajmującymi się ochroną środowiska.

Podczas gdy organizacje takie jak Greenpeace wezwały Komisję do zlikwidowania stanowiska po części ze względu na rzekomy brak przejrzystości – inne, takie jak BUSINESSEUROPE argumentują, że główny doradca ds. naukowych (CSA) dba o obecność dowodów naukowych w głównym nurcie sprawowania rządów, co ma zasadnicze znaczenie dla przywrócenia dobrobytu w następstwie kryzysu gospodarczego. „Dowody naukowe dają decydentom możliwość identyfikacji potencjalnych zagrożeń i opracowania skutecznych sposobów ich łagodzenia, tak aby korzyści z interwencji rządu uzasadniały koszty i pozwalały unikać niezamierzonych konsekwencji” – oświadczyła konfederacja BUSINESSEUROPE w liście datowanym na 6 maja 2014 r. „Decyzje oparte na dowodach, których źródłem są najlepsze dostępne prace naukowe, budują zaufanie, umacniają mandat i obniżają ryzyko niepowodzeń regulacyjnych. […] Postrzegamy CSA jako głównego rzecznika procesu decyzyjnego opartego na ustaleniach naukowych, który zadba o większą widoczność istotnej roli nauki w instytucjach UE”. Jednak wiele grup non-profit poparło wezwanie Greenpeace do likwidacji tego stanowiska. „Naukowa analiza w procesie kształtowania polityki ma zasadnicze znaczenie” – stwierdził Jorgo Riss, dyrektor Greenpeace UE w komunikacie prasowym. „Problem polega na tym, jak zadbać o to, aby najlepsze i szeroko zakrojone konsultacje były dostępne dla doradcy i jego współpracowników. Stanowisko CSA nie jest w tym pomocne i nie może służyć tym celom z powodu zasadniczych wad samej funkcji”. W liście przesłanym niedawno do obejmującego urząd Przewodniczącego Komisji, NGO podnoszą, że obiektywne doradztwo wymaga szeregu źródeł, a skupianie oddziaływania naukowego na jednej osobie przynosi efekt przeciwny do zamierzonego. „Zainteresowane grupy już dawno zdały sobie sprawę z tego, że im większa koncentracja doradztwa naukowego w rękach jednej osoby, tym łatwiejsza kontrola” – czytamy w komunikacie. „Politycy cenią pozornie autorytatywny głos budujący poparcie dla określonych strategii”. Wielu naukowców odrzuca ten argument, utrzymując że profesor Ann Glover, aktualna CSA, korzysta z porad setek europejskich organizacji badawczych oraz Wspólnego Centrum Badawczego, nauczycieli i stowarzyszeń akademickich ze wszelkich dziedzin nauki z całego świata. Rola CSA polega istotnie na służeniu niezależną poradą ekspercką dotyczącą dowolnego aspektu nauki, technologii czy innowacji – zgodnie z prośbą Przewodniczącego Komisji – oraz przedkładaniu analiz i opinii w zakresie głównych propozycji strategicznych dotyczących zagadnień związanych z nauką, technologią i innowacjami. Ponadto CSA pracuje nad budowaniem relacji z grupami doradczymi wysokiego szczebla, takimi jak Rada ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej, komitety naukowe Komisji, rozmaite agencje UE (na przykład Europejska Agencja Leków czy Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) oraz nawiązywaniem relacji z podobnymi strukturami w państwach członkowskich. Rola CSA polega także na informowaniu o wartościach naukowych, na których opierają się konkretne propozycje Komisji, aby zwiększać zaufanie opinii publicznej do nauki i technologii oraz promować europejską wiedzę specjalistyczną za granicą.Więcej informacji: Strona głównego doradcy ds. naukowych http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/chief-scientific-adviser/index_en.htm

Kraje

Belgia