Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Narzędzia mapowania wyznaczają ścieżkę w kierunku zrównoważonych dostaw żywności w miastach

Unijni naukowcy opracowali narzędzia mapowania i wspierania procesu decyzyjnego, aby pomóc decydentom i przedsiębiorcom z sektora rolno-spożywczego poprawiać zaopatrzenie obszarów miejskich w żywność.

Osiągnięcia finansowanego ze środków UE projektu FOODMETRES były przedmiotem dyskusji w czasie unijnego szczytu inwestycyjnego na temat biogospodarki (Bioeconomy Investment Summit), który odbył się w listopadzie 2015 r. w Brukseli. Eksperci z sektora rolno-spożywczego nawiązali współpracę z zamiarem wypracowania innowacyjnych rozwiązań, które zapewnią zrównoważenie gospodarcze i środowiskowe dostaw żywności na obszarach miejskich. W czasie szczytu, koordynator projektu Dirk Wascher z Alterra Wageningen, Holandia, przedstawił kluczowe osiągnięcia projektu, pokazując jakie korzyści przyniosą one decydentom ze szczebla lokalnego i krajowego, konsumentom oraz przedsiębiorcom związanym z sektorem rolno-spożywczym. Kluczowym dorobkiem projektu są serie opisów technicznych i narzędzia wspomagające proces decyzyjny. Zostały zaprojektowane w celu umożliwienia przedsiębiorcom rolno-spożywczym, decydentom i organizacjom społeczeństwa obywatelskiego lepszego zrozumienia potrzeb w zakresie dostaw żywności w miastach oraz lepszego planowania i zarządzania innowacyjnym łańcuchem dostaw żywności. Interesariusze mają teraz na przykład dostęp online do portalu wiedzy FOODMETRES. Portal zawiera informacje o nowatorskich pracach badawczych poświęconych efektywnym dostawom żywności, prezentuje udane inicjatywy lokalne i przykłady przedsiębiorstw odkryte w toku prac nad projektem. Głównym elementem programu jest mapowanie systemów rolno-spożywczych na szczeblu lokalnym, wielkomiejskim i globalnym. Do kluczowych osiągnięć projektu należy zaliczyć umożliwienie wizualizacji wielkomiejskich scenariuszy popytu i podaży dzięki opracowaniu interaktywnych narzędzi mapowania, które pomogą interesariuszom lepiej zrozumieć możliwości zwiększania wielkomiejskiej wystarczalności żywnościowej. Jedno z tych narzędzi – Metropolitan Footprint Tool (MFT) – umożliwi decydentom przeprowadzanie symulacji w celu poprawiania regionalnej zdolności zaopatrywania w żywność. Ponadto pozwoli interesariuszom z całego łańcucha dostaw rolno-spożywczych na poczynienie usprawnień, a dzięki temu na obniżenie kosztów operacyjnych. Zespół wykorzystał rozmaite narzędzia do mapowania w celu przeprowadzenia analiz na sześciu obszarach miejskich: Berlin (Niemcy), Lublana (Słowenia), Londyn (Zjednoczone Królestwo), Mediolan (Włochy), Nairobi (Kenia) i Rotterdam (Holandia). W każdym studium przypadku partnerzy projektu przyjęli nowe podejście strategiczne do planowania dostaw żywności na rzecz zrównoważonych regionów wielkomiejskich, kładąc nacisk na zaangażowanie wszystkich interesariuszy – od decydentów po przedstawicieli sektora rolno-spożywczego – w ramach procesu decyzyjnego opartego na dowodach. W toku realizacji projektu zespół FOODMETRES skoncentrował się na zasadach, takich jak zasobooszczędność, rozwój klastra żywności i innowacje systemowe. Ostatecznie partnerzy byli w stanie wykazać, że miasta mogą być samowystarczalne, jeżeli chodzi o spożycie żywności regionalnej i zdolności zaopatrzenia w żywność, niemniej potrzebne jest lepsze planowanie dostaw żywności oraz innowacje, aby zwiększyć zrównoważenie łańcuchów dostaw żywności. Wiele miast na świecie już opracowuje własne strategie i programy żywnościowe, aby połączyć cele zrównoważonego rozwoju z bezpieczeństwem żywnościowym i innowacjami społecznymi. Zapewnienie zrównoważenia łańcuchów dostaw żywności – zwłaszcza na obszarach miejskich o stale rosnącym zagęszczeniu – będzie mieć długofalowy wpływ na gospodarkę i środowisko. Projekt FOODMETRES – poprzez dostarczenie nowych narzędzi i metod skracania łańcuchów dostaw żywności oraz podniesienie wydajności produkcji – stanowi pozytywny krok naprzód. Więcej informacji: Witryna projektu FOODMETRES

Kraje

Niderlandy

Powiązane artykuły