Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzia i metody ochrony infrastruktury krytycznej w Europie

Finansowany ze środków UE projekt CIPRNET wnosi wkład w utrzymanie europejskiego bezpieczeństwa poprzez wzmocnienie ochrony niezbędnej infrastruktury.

Na niedawnym Walnym Zgromadzeniu Europejskiej Unii Nauk o Ziemi w Wiedniu swój dorobek przedstawili partnerzy finansowanego ze środków UE projektu CIPRNET (Critical Infrastructure Preparedness and Resilience Research Network). CIPRNET stanowi odpowiedź na rosnącą zależność od płynnego funkcjonowania infrastruktury krytycznej (IK) zaspokajającej potrzeby społeczno-gospodarcze, np. w handlu, transporcie czy dostawie mediów. Obok zależności rośnie także liczba zagrożeń dla integralności IK na przykład z powodu ukierunkowanych cyberataków czy katastrof wywołanych przez zagrożenia naturalne, takie jak ekstremalna powódź. Potencjalne szkody oznaczają perturbacje gospodarcze, destabilizację sytuacji społecznej i ofiary śmiertelne. Projekt ma pomóc podmiotom sektora publicznego, w których gestii leży ochrona ludności, zrozumieć te zagrożenia, aby móc odpowiednio przeciwdziałać sytuacjom wyjątkowym, przygotować się na nie i reagować, kiedy już wystąpią. Zwiększanie zdolności i możliwości Po pierwsze, aby podnieść gotowość, partnerzy projektu opracowują całą gamę narzędzi, takich jak system wspomagania decyzji (DSS), obejmujący analizę konsekwencji, prognozowanie i wizualizację zagrożeń oraz dostęp do danych i ich gromadzenie. Prócz zapewniania dostępu do danych na bieżąco (np. prognoz pogody), ciąg pracy oferuje symulator zdarzeń do przeprowadzania testów warunków skrajnych; symulator szkód, który umożliwia użytkownikowi odegranie sztucznych scenariuszy zagrożeń oraz narzędzie analityczne „co, jeżeli”, które może posłużyć do projektowania, porównywania i zatwierdzania działań zapobiegawczych. Ponadto innowacja o nazwie „Zapytaj eksperta” zapewnia interesariuszom (podmiotom sektora publicznego, obywatelom itp.) dostęp do kadry ekspertów za pośrednictwem portalu internetowego administrowanego przez CIPRNET, aby uzyskiwać w odpowiednim czasie przydatne odpowiedzi na pytania dotyczące IK oraz linki do materiałów informacyjnych. CIPRNET zwiększa zdolność działania poprzez prowadzenie edukacji i szkoleń, oferując kursy dla absolwentów, lekcje mistrzowskie, wymianę pracowników i wykłady dla szerszej publiczności. Wiele z tych możliwości jest dostępnych online, podobnie jak CIPedia© – słownik terminów IK online; bibliografia OIK, lista konferencji dotyczących IK a także przeszukiwalna baza danych o projektach związanych z IK. CIPRNET udostępnia także modelowanie, symulację i analizę (MS&A) do badania interakcji i zależności między systemami IK. Metoda ta wymaga tak zwanego „federacyjnego podejścia do symulacji”, które łączy szeroki zakres doświadczeń i wiedzy z różnych źródeł danych o infrastrukturze. Aby przezwyciężyć przeszkody techniczne związane z tymi źródłami, zważywszy na ich zróżnicowane protokoły i formaty, partnerzy projektu przygotowali interoperacyjne oprogramowanie pośredniczące. Wreszcie projekt rozwija wspólne kompetencje poprzez łączenie rozmaitych europejskich przedsięwzięć badawczych prowadzonych w ramach ponad 60 współfinansowanych ze środków UE projektów w jedno Wirtualne Centrum Kompetencji i Wiedzy Eksperckiej w dziedzinie OIK (VCCC), a dodatkowym atutem jest fakt, że wspomaga nie tylko regionalne i krajowe, ale również transgraniczne zarządzanie kryzysowe. Prace prowadzone w ramach tej inicjatywy przyczyniają się do ustalenia norm technicznych, które umożliwią skuteczną współpracę. Solidne fundamenty na przyszłość Po ponad dekadzie badań nad IK, Europa zbliża się obecnie do osiągnięcia systemu porównywalnego z Narodowym Centrum Symulacji i Analizy Infrastruktury (NISAC) w Stanach Zjednoczonych. Prowadzone przez CIPRNET centrum VCCC zostało pomyślane jako wstęp do budowy Europejskiego Centrum Symulacji i Analizy Infrastruktury (EISAC) do roku 2020. Podniesie ono jeszcze bardziej zdolność do wdrożenia skutecznego paneuropejskiego planu gotowości i reagowania kryzysowego. Oznaczać będzie także ograniczenie zakłóceń IK i powiązanych z nimi skutków społeczno-gospodarczych. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły