Skip to main content

Optimal Networks for Train Integration Management across Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Narzędzia do tworzenia harmonogramów kursowania pociągów

Naukowcy z UE pomogli udoskonalić wydajność i tworzenie harmonogramów kursowania pociągów pasażerskich w Europie. Udało się usunąć wąskie gardła, opracować studia przypadków najlepszych praktyk oraz stworzyć sześć kluczowych innowacji technicznych, w tym narzędzia i algorytmy.

Technologie przemysłowe

Europa inwestuje duże środki w modernizację całego systemu kolejowego. Jednym z aspektów tej modernizacji jest tworzenie harmonogramów kursowania pociągów i zarządzanie nimi w czasie rzeczywistym. Dotychczas jednak prace z tym związane koncentrowały się na badaniach akademickich, prowadzonych przy ograniczonym zaangażowaniu przemysłu i owocujących niewielką ilością rozwiązań stosowanych w praktyce. Finansowany ze środków UE projekt ON-TIME (Optimal networks for train integration management across Europe) miał na celu zwiększenie satysfakcji klientów przewoźników kolejowych. Aby tego dokonać, dążono do zwiększenia liczby pasażerów, poprawy płynności ruchu oraz ograniczenia opóźnień pociągów pasażerskich i towarowych. Cele konsorcjum zostały zrealizowane. Opracowane metody sprawiają, że kolej stanowi niezawodną, skuteczną i przyjazną środowisku alternatywę dla innych środków transportu. W szczególności, zespół położył nacisk na metody ograniczania zatorów przy wąskich gardłach. Przygotowano szereg studiów przypadków dotyczących wszystkich rodzajów transportu kolejowego: pasażerskiego i towarowego oraz międzymiastowego i miejskiego. W studiach zawarto zbiór dobrych praktyk. Owocem projektu ON-TIME jest sześć innowacyjnych rozwiązań. Pierwsze z nich to ustandaryzowane definicje i metody dotyczące interoperacyjnych procesów i narzędzi przeznaczonych do planowania ruchu transgranicznego i zarządzania ruchem. Zespół opracował nowe metody tworzenia rozkładów jazdy, umożliwiające reagowanie na zakłócenia występujące w systemie. Określone algorytmy automatycznie kontrolują mniejsze zakłócenia lub zapewniają operatorom wsparcie przy podejmowaniu decyzji. Inne algorytmy i metody pomagają w dokonywaniu wyborów dotyczących zmieniających się zasobów w kilku sieciach lub krajach. Uczestnicy projektu przygotowali ustandaryzowane metody umożliwiające przejrzyste przedstawianie niezbędnych informacji maszynistom i kontrolerom ruchu. Nowa architektura informacyjna wspiera przekazywanie ustandaryzowanych informacji dotyczących kontroli ruchu kolejowego, umożliwiając wymienianie się nimi przez podmioty. Dzięki innowacjom powstałym w projekcie ON-TIME tworzenie harmonogramów kursowania pociągów i kontrola ruchu w europejskich systemach kolei jest teraz bardziej efektywna. Oznacza to lepszą jakość podróży dla pasażerów.

Słowa kluczowe

Tworzenie harmonogramu kursowania pociągów, kolej, zadowolenie klientów, transport, pasażerski i towarowy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania