Skip to main content
European Commission logo print header

Antecedents and Consequences of Mental Health Problems in Juvenile Justice Boys and Girls

Article Category

Article available in the following languages:

Zaburzenia psychiczne młodocianych przestępców

Zaburzenia psychiczne młodocianych przestępców

Zdrowie icon Zdrowie

Naukowcy z projektu "Antecedents and consequences of mental health problems in juvenile justice boys and girls" (ANTEJUVENILE) starali się na początku wyjaśnić wpływ zaburzeń psychicznych na powracanie młodocianych do przestępstwa. Drugim celem pierwszorzędowym było poszerzenie wiedzy na temat procesów leżących u podłoża zaburzeń psychicznych u młodocianych przestępców. Badania bazowały na drugorzędowym dopasowaniu danych z badań psychiatrycznych na początku pobytu w ośrodku poprawczym oraz łącznych rejestrów kryminalnych osób młodocianych i dorosłych. Badania koncentrowały się na wpływie zaburzeń psychicznych na prawdopodobieństwo recydywy u młodocianych oraz porównywaniu młodocianych, którzy zostali skierowani na badania psychiatryczne, z tymi, którzy takich badań nie przeszli. W trzecim badaniu analizowano zaburzenia psychiatryczne młodzieży w kontekście powrotu do przestępstwa. Ponadto przeprowadzono trzy badania, aby przeanalizować czynniki leżące u podłoża zaburzeń psychicznych. Obejmowały one narażenie na traumatyczne wydarzenia i przemoc w dzieciństwie, różnicowanie pomiędzy osobami popełniającymi przestępstwa od dzieciństwa i od wieku młodocianego, jak również problemy psychiczne mające związek z przemocą i agresją. Wyniki potwierdzają większe ryzyko powrotu na drogę przestępstwa u osób z zaburzeniami psychicznymi. Najistotniejszym czynnikiem ryzyka popełnienia poważnych przestępstw są zaburzenia na tle uzależnień. Ogółem, wyniki projektu sugerują, że badania przesiewowe w kierunku chorób psychicznych mogłyby być skutecznym narzędziem do identyfikacji zapotrzebowania na terapię. Takie badania przesiewowe byłyby też użyteczne w prognozowaniu, u których przestępców z większym prawdopodobieństwem dojdzie do eskalacji działalności przestępczej. Projekt ANTEJUVENILE z powodzeniem przedstawił korzyści badań przesiewowych w kierunku chorób psychicznych i kierowania na psychoterapię. Wdrożenie takiej interwencji gwarantowałoby zmniejszenie wskaźników recydywy. Mogłoby też przyczynić się do zmniejszenia liczby przypadków kontynuowania przez młodocianych przestępców działalności kryminalnej w wieku dorosłym.

Słowa kluczowe

Młodociani przestępcy, wymiar sprawiedliwości, psychiatryczny, zdrowie psychiczne, badanie psychiatryczne, recydywa, badanie przesiewowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania