Skip to main content

Role of adult-generated neurons in hippocampal network activity for stress integration and antidepressant effects

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mechanizm oddziaływania leków antydepresyjnych na mózg

Wbrew pierwotnym poglądom, dorosłe ssaki, w tym ludzie, zdolne są do tworzenia nowych neuronów. Wysiłki europejskich naukowców badających dokładne funkcje takich neuronów rzuciły światło na mechanizmy oddziaływania leków antydepresyjnych na hipokamp.

Zdrowie

Według Światowej Organizacji Zdrowia, głęboka depresja i inne schorzenia wywołane stresem stanowią poważny, trwający przez całe życie, socjoekonomiczny problem na skalę światową. Podawanie w takich przypadkach leków antydepresyjnych nie zawsze jest skuteczne, co stwarza potrzebę lepszego zrozumienia patogenezy tych chorób. Większość leków w terapii osób z depresją oddziałuje na jeden obszar mózgu – hipokamp. Pod wpływem zmian środowiska, neurony w obszarze hipokampu mogą zostać przeorganizowane albo zmienić częstotliwość transmisji sygnałów, gdy oddziałuje na nie inny bodziec sensoryczny. W oparciu o te fakty, naukowcy w ramach finansowanego z budżetu UE projektu NEUROGPLACECELLADS podjęli badania nad wpływem leków antydepresyjnych na aktywność neuronalną i przetwarzanie informacji w obrębie hipokampu. W tym celu w mózgi badanych gryzoni wszczepiono mikroelektrody, przy pomocy których zapisywano odpowiedź elektrofizjologiczną z poszczególnych rejonów hipokampu. Zarówno grupie kontrolnej, jak i grupie szczurów, którym podawano leki antydepresyjne, zmieniono najbliższe otoczenie przez przeniesienie do innego pomieszczenia lub zmianę koloru ścian. Poprzez zmianę maksymalnych współczynników pobudliwości neuronów w obrębie hipokampu, terapia lekami antydepresyjnymi wpłynęła znacząco na wzorzec zachowań gryzoni w nieznajomym otoczeniu. Informacje te jasno wskazują, że leki antydepresyjne mogą wpływać na przetwarzanie informacji i zmniejszać zakłócenia tego przetwarzania, co sugeruje, że podczas terapii tymi lekami dochodzi do poprawy zdolności rozróżniania czynników kontekstowych. W szerszej perspektywie można to określić jako behawioralne odpowiedzi stosowne do kontekstu. Poza odkryciem mechanizmu działania leków antydepresyjnych, wyniki uzyskane w niniejszym projekcie mają również duże znaczenie kliniczne. Wykazano bowiem, że leki antydepresyjne mogą przywracać kontrolę hipokampu nad mechanizmami odpowiedzi na stres oraz stanowić zasadną metodę leczenia zaburzeń zdrowia związanych ze stresem.

Słowa kluczowe

Neuron, lek antydepresyjny, hipokamp, depresja, stres, elektrofizjologia

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania