Skip to main content

Models for Ageing and Technological Solutions for Improving and Enhancing the Quality of Life

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poprawa zdrowia osób starszych

Społeczeństwa zachodnie to już nie tylko społeczeństwa starzejące się, lecz społeczeństwa coraz starsze, w którym funkcjonują osoby w wieku 85+. Poprawa jakości życia w takim społeczeństwie możliwa jest dzięki modelowaniu aspektów starzenia się oraz modyfikacji w zakresie opieki zdrowotnej ukierunkowanej na lepsze zaspokajanie potrzeb osób starszych.

Zdrowie

Projekt "Models for ageing and technological solutions for improving and enhancing the quality of life" (MATSIQEL) nie koncentruje się na złym stanie zdrowia w podeszłym wieku. Zamiast tego, naukowcy opracowali modele w oparciu o aspekty pozytywne, jak prewencja i rehabilitacja oraz stosowanie technologicznych rozwiązań i możliwości dla optymalnego funkcjonowania osób starszych. Badacze zastosowali modele odpowiednie do rozważanego problemu. Są wśród nich modele szeregów czasowych mechanizmów fizjologicznych układu krążeniowo-oddechowego, które stosują sygnały wczesnego ostrzegania oraz modele wyszukiwania danych dla szacowania elementów ryzyka i zgonu pozawałowego. Natomiast regulacja zależności insuliny i glukozy wyrażona została za pomocą modeli równań różniczkowych z opóźnionym argumentem. Badanie obejmowało także te aspekty zdrowia, w których pewną rolę odgrywa styl życia. Analiza złożoności snu przeprowadzona metodą aktygrafii, pomogła stworzyć prognozę zmian wzorców snu w bezsenności. Zakończono badanie pilotażowe na bardzo obszernym zestawie danych publicznych z Meksyku. Celem tego badania było zbadanie wpływu odżywiania na otyłość i zdrowie. Położono w nim duży nacisk na znaczenie niezależności osób starszych oraz, na ile to możliwe, zapewniania im opieki w domu. Inteligentne systemy teleopieki i telezdrowia opierały się na niebezpośrednim kontakcie między pacjentami a lekarzami z centrum teleopieki, a także na procesach i usługach telekomunikacyjnych. Badanie w północno-wschodniej części Anglii dostarczyło danych oraz umożliwiło zrozumienie użytkowania i użytkownika takiego systemu. Naukowcy rozważali, w perspektywie kolejnych lat, zastosowanie emocjonalnych robotów oraz akceptowalność takiego rozwiązania przez dzieci i osoby starsze. Wraz z ewolucją systemu teleopieki, możliwa będzie realizacja potencjału modeli opracowanych w ramach projektu MATSIQEL oraz międzynarodowej sieci robotów emocjonalnych i społecznych. Na dzień dzisiejszy, projekt ten dostarczył lekarzom i osobom zajmującym się opieką zdrowotną najnowszych danych badawczych, modeli usług i reakcji politycznych w kontekście zjawiska międzynarodowego starzenia się.

Słowa kluczowe

Stary, starszy, opieka zdrowotna, jakość życia, rehabilitacja, model, psychologiczny, aktygrafia, badanie, niezależność, teleopieka, telezdrowie, robot

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania