Skip to main content

Dissecting speciation using a genomics approach

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ewolucja odbywa się na naszych oczach

Badania genomowe nad dzikimi nietoperzami z rodziny podkowców dostarczyły nowych danych na temat powstawania gatunków. Innowacyjne techniki sekwencjonowania pozwalają wykryć geny odpowiadające za izolację rozrodczą.

Zdrowie

Podczas badań w ramach projektu "Dissecting speciation using a genomics approach" (RHINOSPEC) zgromadzono ogromną pulę danych na temat oddziaływań międzygatunkowych, krzyżowania międzygatunkowego i tworzenia hybryd. Korzystając z nowych metod sekwencjonowania drugiej generacji zidentyfikowano geny, które uległy introgresji, a więc ulegają ekspresji u nietoperzy będących hybrydami. Naukowcy wyszli z założenia, że geny ważne dla przetrwania będą ulegać introgresji i ujawniać się w fenotypie. Badania prowadzono na chińskich nietoperzach z rodziny podkowców o nachodzących na siebie zakresach występowania: Rhinolophus pearsoni pearsoni (R. p. pearsoni), R. p. chinensis i R. yunanensis. Wcześniejsze badania wykazały już, że w przypadku tych gatunków dochodzi do introgresji. Zespół projektu RHINOSPEC określił zakres tego zjawiska. Dane z dwóch protokołów sekwencjonowania drugiej generacji: sekwencjonowania transkryptomów (RNAseq) sekwencjonowania celowanego, pozwoliły wybrać do scharakteryzowania około 10 000 genów na grupę. Spośród 3655 genów, które zostały przebadane, 134 genów było prawdopodobnymi genami introgresji lub specjacji, a więc uczestniczącymi w procesach izolacji rozrodczej. Identyfikując geny z zastosowaniem nowych metod na bazie RNA, wyłowiono 2000 genów, które zostały ponownie zsekwencjonowane. Spośród tych genów 80 uczestniczyło w procesach echolokacji i zespół będzie mógł sprawdzić eksperymentalnie, czy metody korzystania z tego zmysłu mają znaczenie dla izolacji rozrodczej. Nowe, uzupełniające badanie będzie koncentrowało się na znaczeniu chromosomu X w specjacji. Zostanie też oceniona istotność rearanżacji chromosomowych podczas krzyżowania międzygatunkowego. Do tej pory opublikowano już dwa artykuły w czasopismach naukowych i oczekiwanych jest kolejnych pięć. Projekt RHINOSPEC pozwolił zgromadzić ogromne zasoby danych do analizy, aby odpowiedzieć na pytania związane z krzyżowaniem się gatunków na wolności i rozdzielaniem się gatunku na dwa nowe. Ta wiedza pomoże nam lepiej zrozumieć mechanizmy krzyżowania międzygatunkowego w naturalnych populacjach.

Słowa kluczowe

Ewolucja, podkowiec, izolacja rozrodcza, sekwencjonowanie drugiej generacji, tworzenie hybryd, introgresja, transkryptom, RNAseq, mieszańce międzygatunkowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania