Skip to main content

Conducting organic materials for tissue engineering and drug delivery

Article Category

Article available in the folowing languages:

Biodegradowalne rusztowania do tkanek

W inżynierii tkankowej istnieje ogromne zapotrzebowanie na poszerzenie listy tworzonych w laboratorium tkanek do przeszczepów. Badanie europejskie pozwoliło stworzyć innowacyjne materiały do wspomagania regeneracji tkanki nerwowej.

Zdrowie

Inżynieria tkankowa polega na tworzeniu trójwymiarowych rusztowań do odtwarzania morfologii, struktury i funkcji tkanek. Zakres materiałów stosowanych w tym celu stale się poszerza. Są one potrzebne, aby stworzyć środowisko biomimetyczne, w którym komórki mogą wzrastać i zastępować ubytki tkankowe. Naukowcy z finansowanego przez UE projektu "Conducting organic materials for tissue engineering and drug delivery" (COMET) postawili sobie za zadanie stworzenie nowych, przewodzących i biodegradowalnych materiałów na rusztowania do zastosowań w inżynierii tkankowej. Te materiały mają też umożliwiać kontrolowane dostarczanie leków lub czynników wzrostu. Naukowcy opracowali metody spajania nanocząstek biodegradowalnymi polimerami. Po wytworzeniu tych materiałów i zbadaniu ich charakterystyki chemicznej naukowcy zamierzają przetestować ich właściwości biologiczne i użyteczność w dostarczaniu leków. W tym kontekście przeprowadzili szereg oznaczeń toksyczności materiałów i ich właściwości jako podłoża, do którego przyczepiają się komórki i które sprzyja ich namnażaniu. Zespół projektu COMET zwracał szczególną uwagę na użyteczność tych macierzy polimerowych w dostarczaniu neuroprzekaźników i promowaniu regeneracji komórek nerwowych poprzez stymulację elektryczną. Mogłoby to znaleźć zastosowanie w leczeniu uszkodzeń komórek nerwowych i rdzenia kręgowego, jak również chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego. Tę samą metodę można wykorzystać w tworzeniu implantów siatkówki dla pacjentów ze zwyrodnieniami, aby zastąpić zmienione chorobowo fotoreceptory zdrowymi komórkami. Oczekuje się, że trwająca współpraca pomiędzy naukowcami z projektu COMET i z innych zespołów europejskich pozwoli doprowadzić te innowacyjne materiały do etapu badań klinicznych.

Słowa kluczowe

Biodegradowalne rusztowanie, inżynieria tkankowa, regeneracja, tkanka nerwowa, nanocząstka, polimer, implant siatkówki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania