European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

The evolution and implications of fitness-associated genetic mixing - a theoretical study

Article Category

Article available in the following languages:

Ewolucja pod presją i jej zalety

Ewolucja jest możliwa dzięki nowym kombinacjom genetycznym. Dzięki symulacji mieszania genów można prognozować skutki przystosowania, w szczególności istotne wobec narastającego problemu opornych na leki mikroorganizmów.

Zdrowie icon Zdrowie

Większość modeli ewolucyjnych zakłada, że rekombinacja genetyczna zawsze zachodzi w tym samym tempie. Przyjmujący alternatywną teorię naukowcy z finansowanego przez UE projektu "The evolution and implications of fitness-associated genetic mixing - a theoretical study" (FAGM) opracowali symulacje na bazie plastycznego mieszania. Analizowali trzy sposoby powstawania nowych kombinacji genetycznych: rozmnażanie płciowe, krzyżowanie bez pokrewieństwa i rozpraszanie. Naukowcy poszerzyli zakres wcześniejszych prac o badania ewolucji antybiotykooporności i zastosowania antybiotyków w szpitalach. Analizowali też często występujący u ludzi patogen, drożdżaki Candida albicans. Wyniki pokazały, że zarówno krzyżowanie bez pokrewieństwa i rozpraszanie związane z przystosowaniem mogą zachodzić pod wpływem niezwykle szerokiego wachlarza parametrów. Mutageneza napędzana presją środowiska zachodzi zarówno wraz z jego zmianami, jak i gdy jest ono niezmienne. Ponadto jeśli zachodzą korzystne mutacje, hipermutacje napędzane presją środowiska są szczególnie powszechne w populacjach drobnoustrojów i przyczyniają się do ewolucji populacji bakterii. Wyniki projektu wskazują, że zmienność genetyczna nie jest równomiernie rozprzestrzeniona w populacji i że ma to szerokie implikacje dla przyszłych modeli ewolucji i badań ekologicznych. Z praktycznego punktu widzenia te prace mają ogromne znaczenie dla rozwoju środków do zwalczania drobnoustrojów i dla ochrony gatunków roślin i zwierząt pozostających pod presją środowiska.

Słowa kluczowe

Presja, ewolucja, rekombinacja genetyczna, plastyczne mieszanie, oporność na antybiotyk, mutageneza, hipermutacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania