Skip to main content

Systematic Analysis of Gene Synergies to Discover Drug Synergies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przewidywanie interakcji synergicznych pomiędzy stosowanymi lekami

Poprzez wykorzystanie interakcji synergicznych zachodzących pomiędzy lekami lekarze mogą zmniejszać dawki określonych leków, uzyskując pełne efekty terapeutyczne. Dla ograniczenia toksyczności leków oraz ograniczenia skutków ubocznych istotne jest przewidywanie możliwych działań synergicznych pomiędzy lekami.

Zdrowie

Wyniki uzyskane dzięki zastosowaniu pary leków o działaniu synergicznym przewyższają sumaryczne skutki działania każdego z tych leków z osobna. Jeden z możliwych modeli synergii leków jest powiązany z synergiczną interakcją genetyczną, w której leki oddziałują na produkty oddziaływania genów na szlakach równoległych. Takie mechanizmy interakcji pomiędzy lekami, zwane "synergią specyficzną", różnią się od "synergii zróżnicowanej". Synergia zróżnicowana, czy też nieswoista, ma miejsce wówczas, gdy jeden lek może wzmocnić działanie kilku leków w mniej jednoznaczny sposób, na przykład poprzez wzmocnienie biodostępności. Uczestnicy projektu "Systematic analysis of gene synergies to discover drug synergies" (GS2DS) zbadali występowanie różnego rodzaju synergii poprzez zastosowanie zestawu leków przeciwgrzybiczych. Jako model zespół projektu wykorzystał drożdże S. cerevisiae, ponieważ znanych jest wiele związanych z nimi interakcji genetycznych. Przebadano skutki działania 200 par leków pod kątem interakcji synergicznych. Niektóre z odkrytych działań synergicznych leków były specyficzne i odpowiadały synergicznym interakcjom genetycznym, jednak większość z nich miała charakter zróżnicowany. W 92% spośród odkrytych interakcji synergicznych uczestniczyło sześć leków często wywołujących działania synergiczne. Ogólnie poznano 37 nowych interakcji synergicznych pomiędzy lekami oraz 93 interakcje supresyjne. Synergia zróżnicowana może występować z powodu zwiększone biodostępności wynikającej z destabilizacji błon komórkowych. Jednak mechanizmu działania dwóch spośród sześciu leków często wchodzących w interakcje synergiczne nie udało się wyjaśnić modelem biodostępności i konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań. W ramach projektu GS2DS naukowcy zidentyfikowali nowe pary leków synergicznych o działaniu przeciwgrzybiczym. Uzyskane wyniki umożliwiły dogłębniejsze zrozumienie interakcji zachodzących pomiędzy lekami oraz zbadanie możliwych mechanizmów ich działania. Interakcje pomiędzy lekami mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na ludzkie zdrowie.

Słowa kluczowe

Synergiczny, lek, interakcje, synergia zróżnicowana, drożdże

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania