Skip to main content

European Molecular Biology Laboratory Interdisciplinary Postdocs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Promowanie doskonałości w zakresie badań naukowych

Horyzont 2020 — największy jak dotąd europejski program badawczo-innowacyjny — stawia na doskonałość w zakresie badań naukowych, wspierając naukowców w ramach inwestycji w przyszłość obywateli. Inicjatywa UE zapewniła naukowcom wsparcie w realizacji innowacyjnych badań, zwiększając poziom zatrudnienia oraz pobudzając rozwój kariery zawodowej.

Zdrowie

Finansowany przez UE program stypendialny "European Molecular Biology Laboratory interdisciplinary postdocs" (EIPOD) umożliwił młodym naukowcom zdobycie nowych umiejętności oraz poszerzenie zakresu kompetencji, pomagając zapewnić Europie konkurencyjność na arenie światowej. W ramach projektu EIPOD młodzi badacze zostali zaproszeni do składania propozycji oraz opracowywania projektów interdyscyplinarnych w wybranych wydziałach instytucji European Molecular Biology Laboratory (EMBL). EMBL to wiodąca światowa instytucja badawcza oraz flagowe europejskie laboratorium nauk przyrodniczych. W ramach projektu przez trzy lata finansowanie otrzymywali wszyscy badacze, niezależnie od narodowości, i połączono ze sobą różne dziedziny naukowe. Kandydaci zostali poddani ocenie niemal wyłącznie na podstawie wartości naukowej proponowanych projektów oraz ich interdyscyplinarnego charakteru. Program stypendialny przyciągnął również naukowców pragnących przenieść się do nowej domeny badawczej. Podstawą projektu EIPOD były wyjątkowo interaktywne badania koordynowane przez kierowników poszczególnych specjalności w różnych jednostkach badawczych, a jego celem było wykorzystanie efektów synergicznych wynikających z nakładania się tych odrębnych skądinąd dziedzin naukowych. Oprócz udziału w nowatorskich badaniach interdyscyplinarnych, stypendyści mieli możliwość skorzystania z różnorodnych szkoleń zaawansowanych oferowanych przez EMBL, rozwinięcia swojej kariery zawodowej oraz skorzystania z wiedzy mentorów. Mieli również do dyspozycji sieć absolwentów, umożliwiającą odnalezienie się na krajowej arenie naukowej. Ukierunkowane informacje oraz działania komunikacyjne sprawiły, że liczba zgłoszeń niemal podwoiła się w ciągu czterech lat trwania projektu, co umożliwiło pobudzenie współpracy stypendialnej. Zaangażowanie konsorcjum w zachowanie równowagi płci przyniosło w efekcie niemal 50-procentowy udział kobiet w łącznej liczbie kandydatów. Badacze pracujący w każdej z dziedzin nauki — od medycyny po inżynierię — ukończyli szkolenie z nowymi umiejętnościami i szerszym zakresem kompetencji, który odegra kluczową rolę w ich karierze zawodowej. Realizatorzy projektu EIPOD zadbali o to, by w Europie prowadzono światowej klasy badania naukowe, przynoszące równie wysokiej klasy efekty.

Słowa kluczowe

Badania naukowe, doskonałość w zakresie badań, biologia molekularna, program stypendialny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania