Skip to main content

Integrated Biotechnological Solutions for Combating Marine Oil Spills

Article Category

Article available in the folowing languages:

Usuwanie wycieków ropy przy pomocy bakterii

Naukowcy opracowali produkty pochodzenia biologicznego umożliwiające wykrywanie, monitorowanie i usuwanie wycieków ropy z wody morskiej w sposób przyjazny dla środowiska.

Zmiana klimatu i środowisko
Żywność i zasoby naturalne

Wycieki ropy, które są źródłem szkodliwych węglowodorów ropopochodnych przedostających się do środowiska morskiego, można usuwać na szereg różnych sposobów. Stosowane metody obejmują chłonne niczym gąbka sorbenty, które pochłaniają ropę, dyspergatory, które rozpraszają ją do postaci mikrokropelek, oraz stymulację rozwoju mikroorganizmów, które dokonują biologicznego rozkładu ropy, przyswajając ją jako źródło energii. Celem finansowanego ze środków UE projektu KILL●SPILL (Integrated biotechnological solutions for combating marine oil spills) było znalezienie skutecznych rozwiązań problemu przy pomocy zarówno istniejących, jak i nowatorskich metod. Aczkolwiek dyspersja lub zbieranie ropy z powierzchni jest pierwszą czynnością, jaką wykonuje się w przypadku wycieku, rozwiązania zaproponowane przez zespół inicjatywy KILL●SPILL mają służyć do bardziej długoterminowych działań prowadzonych w różnych warunkach. Badacze opracowali nowe bioczujniki wykrywające węglowodory, które monitorują wydajność bakterii rozkładających ropę naftową. Stworzyli również biodyspergatory (na bazie biosurfaktantów) oraz rozwiązania łączone (bakteryjno-chemiczne) pełniące funkcję zintegrowanych środków bioremediacyjnych. Dodatkowo wyizolowano szczepy bakteryjne ze środowisk morskich, lądowych i przemysłowych w celu zbadania ich zdolności do rozkładania ropy. Naukowcy przyjrzeli się też bakteriom przystosowanym do życia w warunkach wysokiego ciśnienia panującego na dużych głębokościach (w bioreaktorach wysokociśnieniowych), rozkładającym ropę mikroorganizmom o wysokiej tolerancji na stres środowiskowy oraz mikrobom, które rozkładają ropę w osadach na dnie oceanu w warunkach tlenowych lub beztlenowych. Różnorodne narzędzia opracowane dzięki projektowi KILL●SPILL uzupełnią luki istniejące w aktualnie stosowanych metodach usuwania wycieków ropy, znajdując zastosowanie w strategiach szybkiego reagowania, działaniach następczych oraz monitoringu prowadzonym po katastrofie. Tym samym dostarczył on zrównoważonych i ukierunkowanych na sektor przemysłowy strategii łagodzenia skutków wycieków ropy naftowej, pogłębiając naszą wiedzę na temat rozkładu węglowodorów ropopochodnych uwolnionych do środowiska morskiego. Co więcej, opracowane techniki biostymulacji i bioaugmentacji mogą zostać wykorzystane również w tych obszarach morskich, w których problem zanieczyszczenia środowiska ma charakter chroniczny. Zespół inicjatywy KILL●SPILL przygotował też ramy umożliwiające podejmowanie decyzji w oparciu o fakty, aby zapewnić wybór najbardziej zrównoważonych i najlepiej dopasowanych do danej sytuacji metod usuwania wycieków ropy naftowej. Osiągnięcia projektu wsparły unijną dyrektywę ramową w sprawie strategii morskiej, pomagając przywrócić dobry stan środowiska w morzach i oceanach.

Słowa kluczowe

Wyciek ropy, węglowodory ropopochodne, środowisko morskie, bioremediacja, KILL●SPILL, biosurfaktanty

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania