Skip to main content

Structural Change Promoting Gender Equality in Research Organisations

Article Category

Article available in the folowing languages:

W kierunku równości płci w badaniach naukowych

Konferencja na temat równości płci w badaniach naukowych pomaga w rozwiązaniu jednego z najpilniejszych problemów, z jakimi boryka się UE. Uwypukla ona znaczenie włączania kobiet-naukowców do konkurencyjnej gospodarki, opartej na osiągnięciach naukowych.

Technologie przemysłowe

Wspieranie równości płci należy do najważniejszych założeń instytucji badawczych w całej UE. Dążenia te znalazły odzwierciedlenie w odbywającej się pod auspicjami litewskiej prezydencji konferencji pt. "Przemiany strukturalne wspierające równość płci w organizacjach badawczych". Celem konferencji była poprawa dialogu i wymiany wiedzy między naukowcami, instytucjami badawczymi, organami finansującymi, prawodawcami i społeczeństwem. Organizacja konferencji była możliwa dzięki finansowanemu ze środków UE projektowi "Structural change promoting gender equality in research organisations" (SAPGERIC). Wydarzenie poświęcone było trzem ściśle ze sobą powiązanym aspektom: politycznemu, instytucjonalnemu i naukowemu. W tym kontekście konferencja objęła różne obszary działalności, każde z osobnymi zadaniami i wyzwaniami. W konferencji wzięli udział interesariusze z 34 europejskich krajów, a jej celem było stworzenie płaszczyzny wymiany i poznawania najlepszych praktyk. Do innych celów konferencji należało dostarczenie danych do budowy europejskiej strategii i zrównoważonego rozwoju oraz omówienie możliwości wewnętrznej współpracy interesariuszy. Na konferencji poruszano zarówno kwestie merytoryczne, jak techniczne. Do rezultatów projektu należą dokumenty zawierające zalecenia dotyczące wprowadzania szerszych zmian strukturalnych na rzecz poprawy równości płci. Uczestnicy inicjatywy zajmowali się również rozpowszechnianiem informacji o prowadzonych działaniach. Środki zastosowane do wdrażania zmian strukturalnych wspierających równość płci w instytucjach badawczych będą ważnym elementem ich modernizacji. To z kolei pomoże zadbać o równość płci w organizacjach badawczych.

Słowa kluczowe

Równość płci, nauka, badaczki, organizacje badawcze, przemiany strukturalne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania