Skip to main content

Development of mouse mutant resources for functional analyses of human diseases - Enhancing the translation of research into innovation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Modele myszy pomagają zrozumieć ludzkie zdrowie i choroby

Myszy są podobne do ludzi pod względem rozwoju, fizjologii i odpowiedzialnego za nie genomu. W związku z tym europejscy naukowcy opracowali modele mutacji myszy, aby zbadać geny odpowiedzialne za pełne spektrum chorób ludzkich.

Badania podstawowe
Zdrowie

W ramach finansowanego ze środków UE projektu INFRAFRONTIER-I3 zachowano i dostarczono modele myszy do właściwych europejskich i globalnych społeczności naukowych. Opracowano, utworzono fenotypy i zarchiwizowano nowe modele chorób, które są już dostępne w Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ang. European Research Area - ERA) i poza nią. Inicjatywa obejmowała zapewnienie darmowego dostępu do linii i możliwości opracowywania fenotypów, jak również dostarczenie myszy wolnych od zarazków. Opracowano standardowe procedury operacyjne w zakresie tworzenia fenotypów i krioprezerwacji, a także przeprowadzono szkolenia w obu tych obszarach. Nowe linie przechowywane są w Europejskim Archiwum Mutacji Myszy (ang. European Mouse Mutant Archive - EMMA). Szczepy dostarczano z całej Europy, głównie z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Ogólnie w skład konsorcjum INFRAFRONTIER-I3 wchodziło 23 partnerów z 16 krajów, włącznie z 16 oddziałami EMMA z 14 krajów. Projekt jest efektem współpracy, w ramach której zapraszano zespoły projektowe zajmujące się produkcją myszy z całego świata. Najbardziej obiecujące propozycje doprowadziły do opracowania 29 nowych modeli myszy reprezentujące choroby ludzkie, obejmujące całą gamę kluczowych obszarów badawczych, takich jak, między innymi, nowotwory i cukrzyca. Zasoby i usługi zostały porównane z innymi dużymi repozytoriami myszy i obejmowały darmową archiwizację myszy w EMMA, usługę zamawiania myszy, a także rozmnażanie myszy i tworzenie fenotypów dla europejskich naukowców. Udostępniono również funkcję wyszukiwania szczepów w EMMA według typu, genów i chorób ludzkich. Ogólnie w wyniku projektu zarchiwizowano 1215 nowych linii mutacji myszy, czyniąc z EMMA trzecie największe repozytorium myszy, w którym przechowywane jest 6000 mutacji myszy. Te unikalne zasoby umożliwią europejskim naukowcom zbadanie mechanizmów molekularnych kryjących się za chorobami i opracowanie rozwiązań w zakresie terapii. Prace wykonane w ramach projektu INFRAFRONTIER-I3 promują powstanie skoordynowanego rozwiązania, które będzie stosowane przez operatorów, użytkowników i władze publiczne, jak również przez inicjatywy globalne, takie jak Międzynarodowe Konsorcjum Fenotypowania Myszy (ang. International Mouse Phenotyping Consortium - IMPC). Ponadto bliższa współpraca naukowców usprawni proces dzielenia się wiedzą i technikami pomiędzy różnymi dziedzinami naukowymi, a także pomiędzy środowiskiem akademickim i przemysłem.

Słowa kluczowe

Modele myszy, choroba ludzka, INFRAFRONTIER-I3, tworzenie fenotypów, Europejskie Archiwum Mutacji Myszy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania