Skip to main content

A survey of the European cardiovascular research landscape and recommendations for future research strategy

Article Category

Article available in the folowing languages:

Stan badań nad chorobami układu krążenia w UE

Uczeni badali aktualne badania nad chorobami układu krążenia (CVD) oraz innowacje w tym zakresie w Europie. Celem było określenie, w jakim stopniu krajowe programy badawcze dublują się, oraz zidentyfikowanie luk hamujących innowacyjność.

Zdrowie

Uczestnicy projektu CARDIOSCAPE (A survey of the European cardiovascular research landscape and recommendations for future research strategy) pracowali nad zaleceniami dotyczącymi przyszłej strategii badań nad CVD. W tym celu starali się zidentyfikować najważniejsze potrzeby i metody badawcze, aby ułatwić realizację założeń projektu. Zajmowali się także sposobami umożliwiającymi sprawniejsze przełożenie wyników badań naukowych na praktykę kliniczną. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych na okres 23 miesięcy i był prowadzony pod kierunkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) we współpracy z PNO Consultants, renomowaną niezależną organizacją doradzającą w zakresie grantów badawczych. Łącznie 157 organizacji z całej UE dostarczyło informacji na temat dostępnych źródeł finansowania badań nad CVD. Uczestnicy projektu wykorzystali partnerstwa uruchomione przez ESC w ostatnich latach, aby stworzyć szeroką sieć obejmującą podmioty reprezentujące świat nauki i przemysłu oraz wszystkie obszary cyklu innowacji, a także prawodawców unijnych i krajowych. Współpraca interdyscyplinarna oraz wspólne działania uważane są za niezbędne dla innowacji w dziedzinie opieki zdrowotnej i profilaktyki chorób. Prace przyniosły szereg interesujących ustaleń dotyczących badań nad CVD prowadzonych w Europie. Na przykład, z 876 mln euro przeznaczonych na badania nad CVD w ramach otwartych programów finansowania w latach 2010– – 2012 jedna trzecia pochodziła z UE, a dwie trzecie ze źródeł krajowych (prywatnych i publicznych). Ustalono też, że więcej środków przeznaczanych było na badania nad rakiem, mimo że CVD są najczęstszą przyczyną zgonów w UE. Na stronie internetowej projektu znajduje się pierwsza baza danych dotyczących europejskich badań nad CVD, a także informacje na temat krajowych programów finansowania. Z zasobów tych można korzystać w celu porównania danych ze źródłami na temat krajowych środków finansowych. Różni użytkownicy, w tym prawodawcy, organy finansujące i badacze, mogą używać danych do prowadzenia wielowymiarowych analiz. Dane te są aktualnie uzupełniane, co pomoże pogłębić wiedzę na temat badań nad CVD prowadzonych w UE. Ponadto, opracowane w projekcie trakcie realizacji projektu procedury gromadzenia, klasyfikacji i kwerendy danych można zastosować w innych obszarach badań medycznych. Projekt CARDIOSCAPE przyniósł namacalne rezultaty, które przyczynią się do rozwoju badań nad CVD. Jego owocem będzie zminimalizowanie sfragmentaryzowania prac badawczych oraz ułatwienie współpracy, z pożytkiem dla sektora opieki zdrowotnej, badaczy, przemysłu i pacjentów.

Słowa kluczowe

Choroby układu krążenia, badania i innowacje, strategia badawcza, kardiologia, opieka zdrowotna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania