Skip to main content

Exploitation of ground-based Global Navigation Satellite Systems (GNSS) for Meteorology and Climate studies in Bulgaria/Southeast Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Monitorowanie klimatu w Europie południowo-wschodniej przy użyciu GNSS

Powstanie Globalnych Systemów Nawigacji Satellitarnej (GNSS) zrewolucjonizowało nawigowanie po tym, jak wbudowano tę technologię do przenośnych urządzeń do nawigacji oraz telefonów komórkowych. Systemy GNSS odgrywają też istotną rolę w monitorowaniu pogody i klimatu, ponieważ stanowią dokładny czujnik najpowszechniej występującego gazu cieplarnianego, tj. pary wodnej.

Zmiana klimatu i środowisko

Zastosowanie GNSS w meteorologii jest już uznaną dyscypliną badawczą. Postępy w przetwarzaniu danych GNSS umożliwią wykorzystanie tych systemów do monitorowania klimatu, będącego nową dziedziną badań. W projekcie GNSS METEOROLOGY (Exploitation of ground-based Global Navigation Satellite Systems (GNSS) for meteorology and climate studies in Bulgaria/Southeast Europe) stworzono bazę danych o parze wodnej do użytku w meteorologii i badaniach nad klimatem w Europie południowo-wschodniej. Jest to Archiwum Danych Atmosferycznych Uniwersytetu w Sofii SUADA. SUADA jest dostępne w portalu internetowym, który zawiera dane na temat krótko- i długoterminowych zmian łącznej ilości pary wodnej nad Bułgarią i Europą południowo-wschodnią, określonych na podstawie GNSS. Zmienności krótkoterminowej dotyczyły badania nad ulewnymi opadami, burzami gradowymi i mgłą. Badania nad zmiennością długoterminową uwzględniły falę upałów z 2007 roku i porównania regionalnych modeli klimatycznych z okresu 8 lat. Konsorcjum projektu wyprodukowało też dwa krótkie filmy zawierające wstępne informacje o meteorologii i monitorowaniu jonosfery w technologii GNSS. Są one dostępne online. Projekt GNSS METEOROLOGY przyczynił się do stworzenia regionalnego centrum wiedzy na poruszane tematy. Jest to nowe zagadnienie w Europie południowo-wschodniej, tak więc prace projektu pozwoliły wypełnić lukę w wiedzy i zwiększyć potencjał badawczy w tym regionie. Przełożyło się to również na nową współpracę na poziomie krajowym i badania o dużym wpływie na rzecz monitorowania niekorzystnych warunków pogodowych oraz stwierdzania i przewidywania mgieł.

Słowa kluczowe

GNSS, para wodna, meteorologia, niekorzystne warunki pogodowe, monitorowanie klimatu, SUADA

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania