Skip to main content

Brain functional and anatomical correlates of variability in the degree of success in the learning of the L2 phonemes

Article Category

Article available in the folowing languages:

Różnice w zdolnościach do nauki drugiego języka

Uczenie się języków obcych jest koniecznością społeczno-ekonomiczną wobec globalizacji gospodarczej i kulturowej. Jednakże niewiele osób uczących się drugiego języka (L2) osiąga wysoki poziom umiejętności prawidłowego wymawiania i postrzegania jego fonemów (dźwięków mowy).

Zdrowie

W projekcie BILBRAIN (Brain functional and anatomical correlates of variability in the degree of success in the learning of the L2 phonemes) korzystano z obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI), aby zbadać czynnościowe i morfologiczne różnice między osobami o lepszej i gorszej percepcji dźwięków w L2. Zebrano dane od ponad 2 000 osób poprzez kwestionariusz internetowy dotyczący uczenia się języka w przeszłości i innych istotnych faktów. Spośród respondentów 121 osób spełniało kryteria włączenia: zdrowa osoba dwujęzyczna, dla której hiszpański jest pierwszym językiem (L1), a kataloński jest językiem L2, nauczonym po 4 roku życia. W grupie przeprowadzono trzy testy behawioralne, aby ocenić zdolność uczestników do rozróżniania między katalońskimi samogłoskami /e/ i /ε/, co jest dla rdzennych użytkowników języka hiszpańskiego niezwykle trudne. Wyniki u 27 osób były poniżej progu dla rdzennego użytkownika i ich percepcja została określona jako słaba, a 16 osób wykazało się dobrą percepcją, realizując wszystkie trzy zadania na poziomie rdzennego użytkownika języka. Łącznie, 15 osób ze słabą i 10 z dobrą percepcją zgodziło się na udział w badaniu MRI, do którego nadal rekrutowani są uczestnicy do uzyskania 16 osób na grupę. Podczas pierwszego badania (sesji) wykorzystano dwa MRI czynnościowe przy jednoczesnym rozwiązywaniu zadań słuchowych w celu zmapowania regionów w mózgu, w których zachodzą procesy przetwarzania fonologicznego. Obszary związane z pamięcią roboczą zostały również zdefiniowane czynnościowo. W drugim badaniu sprawdzano, czy indywidualne różnice w uczeniu się fonologii L2 można wytłumaczyć różnicami w modulowaniu ogólnych procesów poznawczych przez układ przetwarzania mowy. Celem było zbadanie oddziaływań między obszarami odpowiedzialnymi za mowę i pamięć podczas zmiany mowy w porównaniu z innymi niż językowe zmianami bodźców dźwiękowych. Wyniki badania rzuciły światło na różnice w wykrywaniu zmian fonologicznych między osobami z dobrą i słabą percepcją. W trzecim badaniu naukowcy analizowali, czy indywidualne różnice w uczeniu się fonologii L2 można wytłumaczyć różnicami w modulowaniu struktur zmysłu słuchu przez układ przetwarzania mowy. Kładziono nacisk na oddziaływania pomiędzy korowymi obszarami mowy a obszarem słuchowym wzgórza podczas przetwarzania fonologicznego w porównaniu z przetwarzaniem głosu podczas odbioru tego samego bodźca dotyczącego mowy. Prace i wyniki projektu poszerzają wiedzę o przetwarzaniu mowy w mózgu i procesach uczenia się języka. Wyniki mogą też ułatwić tworzenie skutecznych programów nauczania języka.

Słowa kluczowe

Drugi język, fonemy, osoby dwujęzyczne, rdzenni użytkownicy języka, przetwarzanie fonologiczne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania