CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Enhancing Literacy Development in European Languages

Article Category

Article available in the following languages:

Poprawa umiejętności pisania i czytania

Prace badawcze, których elementem były pokrywające się badania międzyjęzykowe, wykazały istnienie właściwych i ogólnych dla danego języka czynników wpływających na umiejętność czytania i pisania.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Dotychczas nie przeprowadzono wielu badań na temat czynników wpływających na rozwój umiejętności czytania i pisania w kontekście europejskich języków. Badania prowadzone w ramach finansowanego przez UE projektu ELDEL (Enhancing literacy development in European languages) miały na celu zmianę tego stanu rzeczy. W ramach projektu oceniono elementy składowe odpowiednich dla danej kultury programów interwencyjnych oraz zbadano sposoby przyswajania i przetwarzania informacji przez ludzi w trakcie nauki języka. Siedmiu partnerów projektu z pięciu krajów tworzyło sieć, w ramach której powstał model rzucający światło na łączenie czynników psychologicznych i środowiskowych mających wpływ na poziom umiejętności czytania i pisania. Przeprowadzono też szkolenia dla młodych naukowców w zakresie umiejętność czytania i pisania. Badania wykazały, że rozwój umiejętność czytania i pisania zależy od tych samych umiejętności podstawowych w przypadku wszystkich języków opartych na alfabecie. Nowe programy nauczania mające na celu poszerzanie słownictwa u dzieci z trudnościami w nauce okazały się pomocne w przypadku angielskich przedszkolaków i hiszpańskich uczniów szkół podstawowych. W obliczu skomplikowanej pisowni/problemów z gramatyką zarówno osoby początkujące, jak i doświadczone w piśmie popełniają te same błędy gramatyczne. Na tej podstanie nasuwa się wniosek, że procesy myślowe powiązane z pisaniem nie ulegają zmianom wraz z dorastaniem. Dzięki międzyjęzykowej współpracy udało się przeprowadzić ocenę diagnostyczną umiejętności czytania i pisania dzieci w pięciu obranych językach. Dokonano też postępów w dziedzinie etyki i rozwoju badań. Naukowcy, podczas wizytacji, przeprowadzili zaawansowane szkolenia w zakresie odpowiednich umiejętności. Opierały się one na warsztatach i krótkich kursach. Wyniki upowszechniono za sprawą publikacji sprawozdań, przy okazji konferencji i warsztatów oraz przy pomocy strony internetowej. Wyniki projektu ELDEL pomogą decydentom i krajowym ministerstwom edukacji w zakresie kształcenia związanego z umiejętnościami czytania i pisania oraz w zakresie najlepszych praktyk w kwestii przeciwdziałania trudnościom w uczeniu się.

Słowa kluczowe

Badania międzyjęzykowe, właściwe dla danego języka, ogólnojęzykowe, rozwój umiejętności czytania i pisania, odpowiednie dla danej kultury programy interwencyjne, nauka języka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania