Skip to main content

Electrospray-Mediated Delivery of Biological Molecules into Mammalian Cells

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowatorska metoda dostarczania leków

Podczas przeprowadzonego niedawno badania europejskiego udało się opracować lepsze metody dostarczania leków na choroby płuc na bazie elektrorozpylania.

Zdrowie

Elektrorozpylanie polega na przyłożeniu napięcia do płynu, przez co wytwarzany jest drobny aerozol. Pod wpływem intensywnego pola elektrycznego wytworzony płyn rozpryskuje się, tworząc aerozol naładowanych kropelek, które kierują się w stronę elektrody o ładunku przeciwnym. Technologia elektrorozpylania ma liczne zastosowania, w tym w spektroskopii mas, inżynierii tkankowej i mikromacierzach białkowych. Jednakże podstawowe parametry tworzenia się elektrorozpylania są słabo poznane, co ogranicza pełne wykorzystanie potencjału tego zjawiska. Zakres finansowanego przez UE projektu TAYLORMED (Electrospray-mediated delivery of biological molecules into mammalian cells) obejmował wykorzystanie technologii elektrorozpylania do dostarczania leków na bazie biomolekuł do komórek i tkanek. Głównym celem było stworzenie nowej metody dostarczania leków na choroby płuc. W skład konsorcjum wchodzili przedstawiciele przemysłu i uczelni wyższych i wzajemnie się uzupełniającej wiedzy eksperckiej w dostarczaniu leków, inżynierii mechanicznej i wytwórczej oraz technologii mikrocieczowej. Badacze z projektu TAYLORMED stworzyli metody uwidoczniania aerozolu i określania parametrów wpływających na jego jakość. Przeanalizowali liczne bufory biologiczne pod kątem zdolności wytwarzania elektrorozpylania i dostarczania istotnych klinicznie molekuł, w tym DNA, RNA, białek i małych molekuł. Opracowano innowacyjne emitery elektrorozpylania i przetestowano w różnych zastosowaniach, w tym w dostarczaniu całych komórek w ramach terapii regeneracyjnej i komórkowej. Podsumowując, badanie TAYLORMED pozwoliło dowiedzieć się więcej o elektrorozpylaniu i lepiej go wykorzystać do zastosowań o znaczeniu klinicznym. Stworzone układy i urządzenia umożliwiają dostarczanie różnych biologicznych molekuł do komórek i tkanek, co stwarza nowe możliwości dostarczania leków. Zdaniem uczestników projektu nowa technologia przyda się także w diagnostyce.

Słowa kluczowe

Dostarczanie leków, elektrorozpylanie, biomolekuła, komórki

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania