Skip to main content
European Commission logo print header

Gold-catalysed dehydrogenative cross-coupling of arenes

Article Category

Article available in the following languages:

Złoty standard reakcji sprzęgania krzyżowego

Aktywacja katalizatora węglowo-wodorowego (C–H) jest prostą i ekonomiczną metodą sprzęgania krzyżowego związków organicznych. Naukowcy odkryli bardziej ekologiczną i wydajną metodę aktywowania wiązania C–H za pomocą atomów złota.

Energia icon Energia

Wiązanie C–H, zwykle bierne, jest obecne w niemal wszystkich syntetycznych czy występujących naturalnie cząsteczkach organicznych. Modyfikacja związków organicznych jest wyzwaniem z uwagi na fakt, że trudno jest dokonać rozróżnienia pomiędzy tak dużą ilością wiązań C–H, znajdujących się w większości cząsteczek. Celem utworzenia przez UE projektu AU-DOUBLEC-H (Gold-catalysed dehydrogenative cross-coupling of arenes) było opracowanie katalizatorów do wywołania reakcji sprzęgania krzyżowego związków organicznych poprzez aktywację podwójnego wiązania C–H. Aby osiągnąć ten cel, naukowcy planowali wykorzystanie unikalnych właściwości kompleksów złota do tego, by dokonać rozróżnienia pomiędzy wiązaniami C–H. Zespół projektu AU-DOUBLEC-H prowadził badania w celu opracowania procesu katalitycznego, począwszy od aktywacji arenów (powszechnych prekursorowych cząsteczek organicznych) pod wpływem złota(I). Naukowcy użyli też utlenionego katalizatora (złota(III)), aby stworzyć związki dwuarylowe. Naukowcy odkryli ulepszoną metodę do wydajnego przeprowadzenia reakcji sprzęgania krzyżowego polifuoroarenów z heterocyklicznymi i karbocyklicznymi arenami. Te nowe metody zachęcą do dalszych badań nad złotem jako katalizatorem w reakcjach sprzęgania krzyżowego. Metodologia opracowana w ramach projektu pomoże także w przyszłości stworzyć ekologiczne metody przygotowania struktur dwuarylowych.

Słowa kluczowe

Sprzęganie krzyżowe, aktywacja C–H, związki organiczne, złoto, AU-DOUBLEC-H, areny, dwuaryl

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania