European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Identification of new targets of Wt1 during cardiovascular development

Article Category

Article available in the following languages:

Molekularne determinanty rozwoju i regeneracji serca

Niewydolność serca to jedna z głównych przyczyn zgonów na całym świecie. Zbadanie procesów molekularnych uczestniczących w rozwoju serca jest niezbędne do opracowania nowych metod leczenia chorób układu krążenia.

Zdrowie icon Zdrowie

Podczas rozwoju serca jego zewnętrzna część, tzw. nasierdzie, odgrywa kluczową rolę, polegającą na wytwarzaniu czynników wzrostu, które podtrzymują komórki prekursorowe układu krążenia. Niezbędne jest tu również białko guza Wilmsa (WT1) z motywem palca cynkowego, które uczestniczy w prawidłowym rozwoju również kilku innych narządów. Myszy z delecjami w genie WT1 w nasierdziu wykazują poważne wady proliferacji kardiomiocytów i rozwoju naczyń wieńcowych. Nasierdzie więc stanowi ważne źródło komórek prekursorowych układu krążenia i czynników parakrynowych rozwoju serca. Mając to na uwadze, naukowcy z finansowanego przez UE projektu WT1HEART (Identification of new targets of Wt1 during cardiovascular development) postawili hipotezę, zgodnie z którą nasierdzie może stanowić źródło komórek multipotencjalnych i sygnałów troficznych, użyteczne w modulowaniu odpowiedzi regeneracyjnej po zawale mięśnia sercowego. Jako że ekspresja WT1 ulega wznowieniu po zawale serca, naukowcy postanowili zbadać elementy uruchamianego przez to białko szlaku sygnałowego, które mogłyby zakłócać proces regeneracji serca. W tym celu przeprowadzili analizę mikromacierzową ekspresji, pozwalającą wykryć zmiany transkrypcji związane z delecją WT1 w unieśmiertelnionych komórkach zarodkowych nasierdzia. Odkryli, że WT1 hamuje ekspresję genów regulowanych interferonem, takich jak Ccl5 i Cxcl10, co może niekorzystnie wpływać na morfogenezę serca poprzez inhibicję migracji komórek nasierdzia i proliferacji kardiomiocytów. Podsumowując, badanie WT1HEART umożliwiło poznanie nowego mechanizmu kontroli komórek nasierdzia nad morfogenezą serca poprzez wytwarzanie molekuł inhibitorowych. Wyniki projektu podkreślają istotność delikatnej równowagi między czynnikami stymulującymi i hamującymi podczas tworzenia się serca. Co istotne, udział białka WT1 w reaktywacji komórek nasierdzia po uszkodzeniu mięśnia sercowego może mieć zastosowanie w terapii do wspierania rozwoju naczyń wieńcowych i mięśnia sercowego u dorosłych podczas regeneracji i naprawy serca.

Słowa kluczowe

Rozwój serca, regeneracja, układ krążenia, nasierdzie, WT1, WT1HEART

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania