Skip to main content

INTERnational COoperation in the SSH: Comparative Socio-Historical Perspectives and Future Possibilities

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ścisła współpraca na rzecz rozwoju nauk społecznych i humanistycznych

Naukowcy ocenili poziom rozwoju nauk społecznych i humanistycznych (SSH) w Europie, aby zrozumieć czynniki ułatwiające lub utrudniające wymiany międzynarodowe. Działania te mogą pomóc zwiększyć potencjał innowacyjny w obrębie gospodarki opartej na wiedzy.

Społeczeństwo

Finansowana ze środków UE inicjatywa INTERCO-SSH (International cooperation in the SSH: Comparative socio-historical perspectives and future possibilities) była pierwszym zakrojonym na szeroką skalę projektem porównawczym dotyczącym instytucjonalizacji siedmiu dyscyplin w obszarze SSH (ekonomii, socjologii, nauk politycznych, antropologii, psychologii, filozofii i literaturoznawstwa). Zespół projektowy wykorzystał narzędzia nauk społecznych i humanistycznych, aby poddać analizie wspomniane obszary tematyczne w ich kontekście społeczno-historycznym na terenie ośmiu państw (Niemiec, Francji, Węgier, Włoch, Holandii, Wielkiej Brytanii, Argentyny i Stanów Zjednoczonych) od roku 1945 do czasów obecnych. Uczeni rozpoczęli swoją pracę od opracowania metodyki i zwięzłego zestawu obiektywnych wskaźników do celów badań nad SSH zarówno z perspektywy porównawczej, jak i ponadnarodowej. Zamiast porównywać poszczególne przypadki, nauki społeczne i humanistyczne w Europie poddano analizie pod trzema różnymi kątami. Aby wskazać krajowe wzorce instytucjonalizacji, prześledzono najnowszą historię SSH w różnych krajach Europy, uwzględniając jednocześnie kluczowych partnerów naukowych spoza kontynentu. Zespół projektu INTERCO-SSH sprawdził, w jakim zakresie zróżnicowany instytucjonalny (lub akademicki) podział pracy w dziedzinie SSH stanowi przeszkodę na drodze do współpracy pomiędzy istniejącymi gałęziami badawczymi. Naukowcy skupili się na dotychczasowych formach manifestacji granic geograficznych i dyscyplinarnych w obrębie nauk społecznych i humanistycznych oraz przepływie uczonych i wiedzy pomiędzy dziedzinami badawczymi i kontekstami krajowymi. Opracowano i wykorzystano wskaźniki internacjonalizacji obejmujące m.in. członkostwo w stowarzyszeniach międzynarodowych, współautorstwo międzynarodowych publikacji, tłumaczenia i programy wymiany naukowej. Badacze sporządzili wzorce międzynarodowego obiegu idei w ramach SSH w oparciu o studia przypadków obejmujących konkurujące ze sobą teorie i paradygmaty oraz towarzyszące im kontrowersje. Koncentrując się na trzech perspektywach instytucjonalizacji, przekraczaniu granic i obiegu idei, zidentyfikowano czynniki hamujące lub wspierające współpracę naukową. Uczeni przygotowali również podręcznik „Handbook of Indicators of Internationalization” poświęcony wskaźnikom internacjonalizacji. Zespół zbadał, w jaki sposób przyjmowano wybranych kluczowych myślicieli w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych i ich paradygmaty oraz jak wyglądał ich przepływ pomiędzy różnymi dyscyplinami i państwami w Europie, Ameryce Łacińskiej i Stanach Zjednoczonych. Przyjrzano się również kontrowersjom, badając wybrane przypadki kontrowersyjnego odbioru i obiegu, aby rzucić nowe światło na rzeczywiste oraz potencjalne bariery i przeszkody w kontekście obiegu intelektualnego. Wyniki inicjatywy dostarczyły nowych informacji na temat kwestii związanych z interdyscyplinarnością i internacjonalizacją, zarówno na ogólnym szczeblu analitycznym, jak i w obrębie poszczególnych krajów i dyscyplin.

Słowa kluczowe

Nauki społeczne i humanistyczne, gospodarka oparta na wiedzy, INTERCO-SSH, internacjonalizacja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania