Skip to main content

Unleashing the potential of Crowdfunding for Financing Renewable Energy Projects

Article Category

Article available in the folowing languages:

Finansowanie społecznościowe jako doskonałe rozwiązanie, które pobudzi inwestycje w projekty związane z energią odnawialną

Nowy model finansowy ma umożliwić zwiększenie nakładów na finansowanie projektów z dziedziny energii odnawialnej. Platformy finansowania społecznościowego przyniosły już imponujące rezultaty w propagowaniu źródeł energii odnawialnej w północnej Europie.

Społeczeństwo
Energia

Proces przejścia na systemy energii odnawialnej w Europie znacznie spowolnił z powodu ograniczenia finansowania. Zespół finansowanego ze środków UE projektu CrowdFundRES postanowił przyspieszyć proces wdrażania energii odnawialnej poprzez wykorzystanie finansowania społecznościowego na inwestycje w projekty z dziedziny energii odnawialnej. „Projekt jest skierowany zarówno do indywidualnych inwestorów detalicznych, którzy chcą zainwestować nawet niewielkie kwoty w projekty związane z energią odnawialną, jak i do realizatorów projektów OZE, którzy mają problemy z pozyskaniem finansowania tradycyjnymi kanałami”, mówi koordynator projektu, Pablo Alonso z firmy WIP Renewable Energies. Projekt CrowdFundRES obejmował również wysokiej jakości platformy finansowania społecznościowego na rzecz energii odnawialnej, które ułatwiają dokonywanie transakcji między obywatelami a podmiotami realizującymi projekty. Nowe wytyczne dotyczące finansowania społecznościowego OZE Aby osiągnąć te cele, uczestnicy projektu najpierw zbadali publiczne postrzeganie finansowania społecznościowego i jego wyzwań w całej Europie w odniesieniu do energii odnawialnej poprzez szczegółowe ankiety, studia przypadków i warsztaty. „Opracowaliśmy i zastosowaliśmy wytyczne, które promują lepsze praktyki w zakresie finansowania społecznościowego takich projektów, a także wspierają rynek, ramy regulacyjne i decydentów”, podkreśla Alonso. Zespół projektu aktywnie promował koncepcję finansowania społecznościowej i jego zalety wśród interesariuszy i sponsorów. Jednym z kluczowych rezultatów projektu są Wytyczne dla podmiotów inwestujących w projekty związane z czystą energią za pośrednictwem finansowania społecznościowego”, dzięki którym inwestorzy nie muszą samodzielnie badać i analizować potencjalnych inwestycji w odnawialne źródła energii. Zespół projektu CrowdFundRES sporządził także wytyczne dla platform finansowania społecznościowego i podmiotów realizujących projekty OZE, a także e-book, który pomaga platformom, inwestorom, podmiotom realizującym projekty i decydentom politycznym w wykorzystaniu finansowania społecznościowego jako mechanizmu zapewniającego nowy dostęp do rynku inwestorom finansującym projekty na rzecz zrównoważonego rozwoju i usprawniającego politykę. Europa Zachodnia już czerpie korzyści Pokazując, w jaki sposób finansowanie społecznościowe może zapewnić fundusze na projekty związane z energią odnawialną, projekt CrowdFundRES przyczyni się do zwiększenia udziału odnawialnej energii elektrycznej oraz energii wykorzystywanej w systemach ogrzewania i chłodzenia. W ramach projektu z powodzeniem przeanalizowano 18 kampanii finansowania społecznościowego projektów związanych z energią odnawialną realizowanych przez zaangażowane platformy finansowania społecznościowego, w wyniku zwiększono moc zainstalowaną o dodatkowe 110 MW. „Wyniki jednego takiego projektu wykazały oszczędność energii na poziomie 37% i zmniejszenie emisji CO2 o około 270 ton rocznie”, dodaje Alonso. „Ogółem dzięki tym kampaniom projektowym udało się zebrać około 29,5 mln EUR z finansowania społecznościowego”, dodaje. Co najmniej 30 nowych platform finansowania społecznościowego pojawi się w sześciu docelowych krajach objętych zakresem projektu – Belgii, Niemczech, Francji, Holandii, Austrii i Wielkiej Brytanii – co pomoże w realizacji nowych projektów związanych z energią odnawialną, które zapewnią dodatkowe ponad 300 MW mocy do 2020 r. Przewiduje się, że wartość ta wzrośnie wykładniczo, ponieważ finansowanie społecznościowe rozszerza się na inne kraje i angażuje większe projekty. Ludzie napędzają proces wdrażania źródeł energii odnawialnej W samej Francji programy motywacyjne wspierane przez projekt mogą mieć ogromny wpływ. Francuskie Ministerstwo Energii oferuje nową zachętę do sprzedawania energii elektrycznej po cenie wyższej o około 5% przez 20 lat, jeżeli podmioty realizujące projekty OZE wykorzystają platformę finansowania społecznościowego w celu współfinansowania 40% kapitału własnego dla „lokalnych” inwestorów przez co najmniej 3 lata. Oczekuje się, że w latach 2018–2021 powstaną instalacje do pozyskiwania energii odnawialnej o łącznej mocy około 8 GW. Oznacza to, że obywatele Francji mogą wnieść wkład na rzecz wdrażania odnawialnych źródeł energii w wysokości do 300 mln EUR. „Ten model finansowania może być bardzo przydatnym narzędziem w zapewnianiu publicznego wsparcia projektów OZE”, wyjaśnia Alonso. „Jeśli obywatele zaangażują się w realizację projektów związanych z energią odnawialną poprzez finansowanie społecznościowe, łatwiej zaakceptują infrastrukturę energii odnawialnej na swoich obszarach i rozwiną poczucie własności”, wyjaśnia. Inne wpływy i korzyści płynące z projektu obejmują skrócenie czasu wydawania zezwoleń inwestycyjnych, a także usprawnienie polityki, regulacji i operacji rynkowych w zakresie finansowania społecznościowego w krajach docelowych. Ogólnie projekt dotarł do 660 000 osób, w tym ekspertów w dziedzinie finansowania społecznościowego, podmiotów realizujących projekty związane z energią odnawialną i specjalistów w tej dziedzinie, organizacji pozarządowych, organizacji ekologicznych, twórców polityki i szerszego społeczeństwa. Jest bardzo prawdopodobne, że sukcesy platform zostaną powtórzone w innych krajach UE, pobudzając realizację projektów w dziedzinie energii odnawialnej. Energia odnawialna to nasza przyszłość, niezależnie od dostępności finansowania państwowego.

Słowa kluczowe

CrowdFundRES, energia odnawialna, finansowanie społecznościowe, inwestorzy, projekt OZE, model finansowania, infrastruktura energetyczna, obywatele

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania