Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Article available in the following languages:

Jak wygląda krajobraz lokalnych społeczności energetycznych w Europie? Naukowcy twierdzą, że to skomplikowane

Opracowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej sprawozdanie opisuje wpływ istniejących przepisów, zasad oraz inicjatyw na działalność i funkcjonowanie lokalnych społeczności energetycznych w Europie podkreślając potrzebę przyjęcia bardziej holistycznego podejścia do tego zagadnienia.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko
Energia icon Energia

Unia Europejska dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. Przestawienie trybów gospodarki w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do zera oznacza konieczność przejścia na system energetyczny oparty na odnawialnych źródłach energii oraz radykalnej przebudowy infrastruktury, a także daleko idących zmian technologicznych oraz zmiany naszych zachowań. Kluczową rolę w procesie transformacji energetycznej mogą odegrać lokalne społeczności energetyczne, czyli grupy odbiorców energii, którzy wybrali wspólną drogę do zaspokojenia swoich potrzeb energetycznych. Tego rodzaju społeczności pozwalają na promowanie działań prosumenckich i większe zaangażowanie odbiorców energii w proces jej wytwarzania, przyczyniają się także do zwiększania efektywności wykorzystania zasobów i umożliwiają wykorzystywanie wytwarzanej lokalnie energii ze źródeł odnawialnych. Jak czytamy jednak w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej „Science X”, szerszy kontekst w jakim działają społeczności energetyczne nie jest wbrew pozorom prosty. Zespół finansowanego ze środków Unii Europejskiej projektu eNeuron opublikował sprawozdanie z analizy obowiązujących przepisów i zasad oraz ich wpływu na wielowektorowe systemy energetyczne w Europie – systemy, w których wiele wektorów energii takich jak energia elektryczna, ogrzewanie, chłodzenie czy gaz współgrają ze sobą na poziomie lokalnym.

Niepewność i brak regulacji w sektorze energetycznym

Jak twierdzą autorzy sprawozdania, by doprowadzić do osiągnięcia celów w zakresie dekarbonizacji sektora energetycznego, Europa musi podjąć szereg radykalnych kroków na drodze do transformacji energetycznej. „Według przewidywań ekspertów kluczem do transformacji energetycznej oraz elementem łączącym zróżnicowane wektory energii będą technologie magazynowania energii”, piszą autorzy. Popularyzacja odnawialnych źródeł energii doprowadziła do konieczności skupienia się na zrównoważeniu systemu elektroenergetycznego. Ta sytuacja „może stać się głównym motorem działań prowadzących do uruchamiania systemów magazynowania energii podłączonych do sieci elektroenergetycznej”, którym będzie towarzyszył wzrost popularności rozwiązań szczytowo-pompowych oraz magazynów ciepła. Wdrożenie rozwiązań opartych na wodorze na szeroką skalę może być jednak opóźnione ze względu na wysokie koszty, brak odpowiednich ram prawnych oraz stosownej infrastruktury. Autorzy sprawozdania odnoszą wrażenie, że ogólny brak regulacji dla sektora energetycznego może opóźnić postępy Wspólnoty w zakresie realizacji wyznaczonych celów na rok 2050. „Niepewność, a w szczególności brak jasnych przepisów i regulacji stanowią obecnie największe ograniczenia. Taka sytuacja może zniechęcać inwestorów do projektów mających na celu budowę wymaganej infrastruktury”, zauważa Andrei Morch, jeden ze współautorów sprawozdania i naukowiec z ramienia SINTEF Energy Research w Norwegii, którego wypowiedź została zacytowana w informacji prasowej opublikowanej na stronie „Science X”. Badacze zwracają także uwagę na rosnące znaczenie magazynowania ciepła w przyszłości wspominając, że przeszło połowa energii zużywanej w całej Unii Europejskiej jest wykorzystywana na potrzeby wytwarzania ciepła. Ze sprawozdania dowiadujemy się także, że sektor transportu wykorzystuje obecnie odnawialne źródła energii w najmniejszym stopniu w całej Unii, natomiast pojazdy elektryczne odgrywają kluczową rolę w jego dekarbonizacji. Jak twierdzą autorzy, pomimo dostępności wielu technologii sprzyjających dekarbonizacji, na ich popularyzację wśród konsumentów wpływają organizacje interesów zajmujące się konkretnymi technologiami. Sytuację lokalnych społeczności energetycznych dodatkowo komplikuje różnorodność rozwiązań dostępnych na rynku odbiorców energii oraz całych społeczności. Zespół projektu eNeuron (greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimizatioN) podsumowuje swoje sprawozdanie stwierdzeniem, że konieczne jest wypracowanie holistycznego podejścia „obejmującego specjalistyczne i możliwe do dostosowania narzędzia do optymalizacji, które pozwolą na ocenę wielu technologii sprzyjających dekarbonizacji”. Więcej informacji: strona projektu eNeuron

Słowa kluczowe

eNeuron, lokalna społeczność energetyczna, energia odnawialna, ciepło, dekarbonizacja

Powiązane artykuły