European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-02-27

Article available in the following languages:

Komisja Parlamentarna wspiera plany Komisji Europejskiej w sprawie przyszłej polityki badań

Europejska Parlamentarna Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjęła 21 lutego raport w sprawie przyszłej polityki badań UE, wspierając jednocześnie szeroko zakrojone plany przedstawione w komunikacie Komisji: 'Nauka i Technologia, klucz do europejskiej przyszłości -...

Europejska Parlamentarna Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjęła 21 lutego raport w sprawie przyszłej polityki badań UE, wspierając jednocześnie szeroko zakrojone plany przedstawione w komunikacie Komisji: 'Nauka i Technologia, klucz do europejskiej przyszłości - Wytyczne dla przyszłej polityki Unii Europejskiej wspierającej badania' ('Science and Technology, the key to Europe`s future - Guidelines for future European Union policy to support research'). Sprawozdawca Pia Elda Locatelli zwróciła szczególną uwagę na potrzebę zwiększenia budżetu badawczego, podkreśliła potrzebę kontynuacji i określiła propozycję utworzenia Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych jako 'niezbędną dla pomyślnych procesów innowacyjnych.' Przedłożono około 225 poprawek, ale tylko kilka z nich kwestionowały ogólne stanowisko Locatelli. Raport nawołuje do synchronizacji czasu trwania programów ramowych i perspektyw finansowych, co mogłoby przedłużyć programy do siedmiu lat. Nowy system zawierałby program ciągły, obejmujący średniookresowe raporty, które pozwoliłyby na powtórne dostosowywanie celów w miarę potrzeby. Przyjmując raport komisja wezwała państwa członkowskie do zapewnienia znacznego powiększenia budżetu UE przeznaczonego na badania. Utworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) nie będzie możliwe bez znacznego zwiększenia budżetu, stwierdza raport, wzywając następnie 'do takiej samej determinacji, jaką przejawiano w dążeniach do stworzenia jednolitego rynku czy unii walutowej. Podobnie powinny działać państwa członkowskie i instytucje UE tworząc ERA.' W wyjaśnieniu Locatelli odwołuje się do 'absurdalności podejmowania prób utworzenia nowego planu dla nowego PR. [programu ramowego] totalnie ignorując ilość dostępnych funduszy. Budżet badawczy powinien być co najmniej podwojony a państwa członkowskie powinny przyjąć to jako kwestie nie podlegającą dyskusji w negocjacjach w sprawie perspektyw finansowych.' Raport aprobuje propozycję utworzenia Europejskiej Rady Badań Naukowych, która, jak podkreśla, powinna być odpowiednio dofinansowana, niezależna, odpowiedzialna wobec swoich fundatorów ale autonomiczna w swoich działaniach. W kwestii zasobów ludzkich raport apeluje do instytucji unijnych i państw członkowskich o rozważenie kwestii propagowania dostępu kobiet do kariery naukowej a także o przyjęcie dalszego postępu jako priorytetu, a ponadto sprawienia, by mobilność stała się 'zjawiskiem masowym.' W ramach promowania transferu technologii zaakceptowano poprawkę, którą wniósł holenderski członek Parlamentu Europejskiego Lambert van Nistelrooij wzywając do odłożenia z góry ustalonych proporcji funduszy przeznaczonych na wspólne badania w ramach Siódmego Programu Ramowego (7. PR) na ułatwianie i wspieranie współpracy między małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP) a instytucjami badawczymi. Raport domaga się także propagowania 'inkubatorów' dla rozwoju młodych przedsiębiorstw zajmujących się nowoczesnymi technologiami. Komisja nie przedłożyła jeszcze propozycji, które obszary naukowe powinny otrzymać dofinansowanie w ramach 7. PR, jednakże członkowie Parlamentu Europejskiego rozpoczęli już debatę nad tym zagadnieniem. Locatelli wskazała na badania kosmiczne i nad bezpieczeństwem, nauki biologiczne, energię i nanotechnologie jako dziedziny, które należałoby dofinansować, jednakże kompromisowe porozumienie wydłuża tę listę. Biotechnologia, nauka zajmująca się badaniem układu nerwowego, nauki zapobiegawcze i publiczna opieka zdrowotna są wyszczególnione pod wspólnym tytułem nauk biologicznych, a tymczasem badania nad energią określono jako odnoszące się do wszelkich istniejących i przyszłych źródeł energii, które nie emitują CO2. Do listy dodano również technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), nowe procesy surowcowe i produkcyjne oraz chemię. Poprawka zgłoszona przez niemieckiego członka Parlamentu Petera Liese stwierdza także, że przyznając dofinansowanie na badania Komisja musi 'wykazać odpowiednie zainteresowanie ochroną zwierząt, głównie poprzez wspieranie rozwiązań alternatywnych dla testowania produktów na zwierzętach, a po wtóre - poprzez ograniczenie do minimum ilości tego typu testów w projektach, które dofinansowuje.' Raport przyjęto 41 głosami przeciwko 3. Teraz zostanie on przesłany instytucjom UE i państwom członkowskim. Kolejny raport zostanie omówiony wiosną, po przedstawieniu przez Komisję swoich propozycji w sprawie 7. PR.

Powiązane artykuły