Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Niepokojące zmniejszenie się populacji ptaków wędrownych

W nowym raporcie, przygotowanym przez British Royal Society for the Protection of Birds (brytyjskie towarzystwo królewskie ds. ochrony ptaków, RSPB) i holenderską organizację BirdLife International, szczegółowo opisano poważny spadek populacji ptaków europejskich, zwłaszcza ty...

W nowym raporcie, przygotowanym przez British Royal Society for the Protection of Birds (brytyjskie towarzystwo królewskie ds. ochrony ptaków, RSPB) i holenderską organizację BirdLife International, szczegółowo opisano poważny spadek populacji ptaków europejskich, zwłaszcza tych, które wędrują pomiędzy Afryką i Europą. W opracowaniu, opublikowanym w czasopiśmie "Biological Conservation", stwierdzono, że od 1970 r. w przypadku 54 procent 121 gatunków ptaków wędrownych pokonujących duże odległości doszło do zmniejszenia populacji lub nawet do wymarcia. Bardziej niepokojąca jest przyczyna tego spadku, która nadal pozostaje niejasna. Autorzy opracowania wzywają do działania na poziomie UE. "Konieczność działania ochronnego w celu zajęcia się tymi spadkami wynika z Konwencji o gatunkach migrujących oraz z Paneuropejskiej strategii różnorodności biologicznej i krajobrazowej, a większość krajów europejskich jest sygnatariuszami tych dokumentów. Celem tego działania jest, odpowiednio, ochrona gatunków migrujących i powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej do 2010 r. Nasze wyniki wskazują na to, że w zakresie ochrony gatunków konieczne może być podjęcie szerszych działań poza Europą" - czytamy w raporcie. Dr Paul Donald z RSPB, który jest jednym ze współautorów raportu, powiedział: - Te gatunki migrujące reprezentują wysoki stopień rozwoju, a niektóre występują na obszarach równych jednej czwartej powierzchni naszej planety. Jeżeli w przypadku tego rodzaju gatunków dochodzi do tak poważnych problemów, oznacza to, że gdzieś dzieje się coś złego, a to nie może oznaczać dla nas dobrych wieści. Dawniej ptaki te powszechnie występowały w Europie, natomiast obecnie są bardzo rzadkie, a w niektórych regionach zupełnie wyginęły. Rzecznik RSPB dodał: - Wszystkim wymienionym zjawiskom takim, jak zmiany klimatyczne, susze i pustynnienie w Afryce oraz masowe stosowanie pestycydów na afrykańskich polach uprawnych, można przypisywać winę za spadek populacji ptaków popularnych niegdyś w Wielkiej Brytanii, takich jak muchołówka szara, białorzytka, świstunka leśna oraz turkawka. Wymienione cztery czynniki - zmiany klimatyczne, susze i rolnictwo, zwłaszcza w rejonie Sahelu, pustynnienie i zwalczanie szkodników, będą obecnie przedmiotem szczególnego zainteresowania w ramach stałych badań mających ustalić przyczyny tak znacznego spadku populacji tych ptaków. Podejmując próby zwiększania zakresu danych na temat ptaków wędrownych, BirdLife i jego partnerzy europejscy zorganizowali kampanię pod nazwą "Na skrzydłach wiosny" ("Spring Alive"), która ma zachęcić dzieci do rejestrowania ich pierwszego zaobserwowania określonych gatunków ptaków. BirdLife spodziewa się, że kampania pozwoli stworzyć bardziej dokładne mapy pokazujące, jak wygląda pojawianie się konkretnych gatunków ptaków na terenie Europy wraz z kolejnymi fazami wiosny.

Kraje

Niderlandy, Zjednoczone Królestwo